Strategiska mål för sjötransporter

Infrastrukturen kring hamnar och farleder är av stor betydelse också för medborgarna, särskilt i mer perifera områden av Europa i till exempel öriken men också i Östersjöregionen. EUs inre marknad etablerades 1993, och sedan dess har mycket gjorts för att underlätta för transportföretag på land att röra sig fritt i unionen. Till sjöss är det fortfarande mycket administrativa åtgärder som måste förenklas för att den inre marknaden ska bli verklighet. En sådan åtgärd är till exempel att utveckla en fri rörlighet mellan EUs hamnar när det handlar om fartyg under EU flagg. Idag måste dessa fartyg gå igenom samma administrativa procedur som ett utomeuropeiskt fartyg när det anlöper och avseglar en hamn. Kommissionen föreslår därför förenklade regler för EU flaggade fartyg   som seglar inom unionen.

I ljuset av klimatförändringarna och för att kostnadseffektivisera godstrafiken finns också ett behov av att avlasta den landbaserade infrastrukturen vilket betyder att ännu fler av EUs hamnar bör dimensioneras för större sjöfart. Kommissionens förslag innehåller förutom förenklade regler på tullområdet också en rekommendation till medlemsstaterna att underlätta administrationen för rederier, och långsiktigt harmonisera regelverket på området för att möta framtidens utmaningar både gällande en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i unionen.

Läs mer.

/Karla Wixe

22 Jan 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information