Basindustrin hotas av nya regler

I en skrivelse till regeringen och EU-kommissionen vill Europaforum Norra Sverige uppmärksamma konsekvenserna för regionens basindustri av de nya reglerna för svavelhalten i fartygsbränslen.

- Europaforum Norra Sverige välkomnar strängare regler för den internationella sjöfarten och särskilt i känsliga Östersjön. Reglerna måste dock vara kostnads- och miljöeffektiva. Reglerna får inte heller snedvrida konkurrensen i EU, säger Jens Nilsson, ordförande i Europaforum Norra Sverige.

De estniska och finska regeringarna har agerat genom att informera IMO att ikraftträdandet av reglerna är beroende på resultatet av de studier som just nu utförs av EU-kommissionen.

I Europaforum Norra Sveriges skrivelse uppmanar tolv politiker från de fyra nordliga länen svenska regeringen att agera på samma sätt som sina finska och estniska kollegor, samt att verka för att reglerna harmoniseras inom EU.

Konsekvenserna av de markant hårdare reglerna i svavelkontrollerade områden har visat sig bli mycket kostsamma och uppväger inte den bedömda miljönyttan. Dessutom har reglerna visat sig kunna bli kontraproduktiva för miljön då landbaserade transporter kommer att öka. Konkurrenssituationen gentemot resten av Europa kommer ett bli snedvriden för regionens näringsliv.

- Det är oacceptabelt ett en del av EU särbehandlas negativt på detta sätt.  Vår basindustri drabbas hårt av dessa nya internationella regler för svavel i fartygsbränslen, påpekar Harriet Classon, rapportör för Kommunikation och Infrastruktur i Europaforum Norra Sverige.

Det är den internationella sjöfartsorganisationen IMO som inför nya regler för sjöfarten. IMO-reglerna, som antogs i oktober 2008, kommer att införlivas i EG-rätten genom revidering av EU-direktivet Kom 1999/32/EC om svavelhalten i marina bränslen. EU-kommissionen har påbörjat detta arbete och genomför för närvarande ett antal studier, bl a för att titta på framtida tillgång på bränslen och vilka ökade kostnader reglerna kommer att medföra.

North Swedens Anna Utsi, som arbetar med transportfrågor, förklarar hur EU-processen går till:

- EU-kommissionen arbetar nu med konsekvensanalys av reglerna. Efter det öppnas en konsultation på webben och man håller ett så kallat stakeholder-möte som troligtvis blir i maj. I slutet av året kommer förslaget till revidering av direktivet som då går till rådet och parlamentet för beslut.

Svavelhalt i fartygsbränsle enligt MARPOL Annex VI

När Globalt Svavelkontrollområden
idag 4,5% 1,5%
1 juli 2010 4,5% 1,0%
1 jan 2012 3,5%  
1 jan 2015 0,1%    
1 jan 2020
eller
1 jan 2025

0,5%

0,5%

 
beroende på översynen av utbudet
av lågsvavligt bränsle

 100211_svavelkarta

Enligt reglerna, som antogs i oktober 2008, får svavelhalten i fartygsbränsle globalt max vara 3,5 viktprocent från den 1 januari 2012. Tidigast från den 1 januari 2020 sänks svavelhalten ytterligare till högst 0,5 viktprocent. För s k svavelkontrollerade områden som för närvarande omfattar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen sänks halten till 1,0 viktprocent 1 juli 2010 och från den 1 januari 2015 till 0,1 viktprocent. I dagsläget gäller 4,5 viktprocent globalt och 1,5 viktprocent i svavelkontrollerade områden.

*NY* Läs uppdatering i svavel-frågan

Läs EFNS pressmeddelande och positionspapper

Läs mer om EU-kommissionens arbete med revideringen av Kom 1999/32/EC om svavelhalten i marina bränslen

"Kostnadschock väntar basindustrin" - Läs Svenskt näringslivs kommentar

/AG

10 Feb 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information