Botniska korridoren syns i Bryssel och Zaragoza

Projektet Botniska korridoren har genomfört och deltagit på en rad möten och konferenser under våren. I början av juni hölls träffar med EU-kommissionen och Europaparlamentet i Bryssel. Delegationen bestod av representanter från regional och nationell nivå samt näringsliv från såväl Sverige som Finland. Delegationen träffade Transportkommissionären Siim Kallas expert på TEN-T frågor tillsammans med DG Moves ansvariga chefer. Man genomförde även ett möte med transportansvarig tjänsteman på DG Regionalpolitik samt en träff med ordföranden i Transportkommittén i EP, Brian Simpson. Sammanfattningsvis var träffarna mycket lyckade och budskapet togs väl emot av åhörarna. EU-kommissionen är dock tydlig med att man nu fokuserar på den metodik som skall används för att utforma stomnätet i det framtida TEN-T och att man i dagsläget ej diskuterar enskilda projekt.

Under EU-kommissionens TEN-T-dagar i Zaragoza i juni undertecknade länderna som deltar i samarbetet om Nordlig Dimension ett partnerskap som innebär att man skall upprätta ett sekretariat med placering i Helsingfors. Leif Zetterberg, statssekreterare till infrastrukturminister Åsa Torstensson redogjorde för regeringens råvaruanalys och betonade vikten av förbättrade transportlösningar i norra Sverige, bl a genom Botniska korridoren.

I övrigt ägnades TEN-T-dagarna åt revideringen av TEN-T-riktlinjerna och EU-kommissionens konsultation på det arbetsdokument man tagit fram. Det finns en bred konsensus att det framtida s k stomnätet skall bygga på ett mervärde för EU. De enskilda projekten måste alltså gynna hela unionen och inte bara enskilda medlemsstater. Andra viktiga element är gränsöverskridande trafik, koppling till tredje land, intermodalitet och miljöanpassade transportsystem samt att hitta en balans mellan trafikflöden och geografi samt passagerar- kontra godstrafik. Många tryckte även på vikten av att slutföra de existerande projekten och på medlemsstaternas engagemang och åtaganden för att göra detta. Finansieringen kommer att bli en nyckelfråga och här har EU-kommissionen lagt ett förslag att man bör införa en EU-finansieringsram för att samordna de olika EU-instrumenten för transportområdet, såsom TEN-T-programmet och de TEN-T-anknutna bidragen från sammanhållnings- och strukturfonderna.

Under konferensen undertecknades även samförståndsavtal för tre av de nuvarande prioriterade projekten inom TEN-T, Rail Baltica-förbindelsen mellan Estland och Polen, höghastighetsbanorna som kopplar ihop Frankrike, Spanien och Portugal och den öst-västliga järnvägsförbindelsen Lyon-Turin-Trieste-Ljubljana-Budapest. De berörda medlemsstaternas undertecknande av dessa dokument och stödet från EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas och de europeiska samordnarna för TEN-T visar att medlemsstaterna är fast beslutna att genomföra dessa projekt så snart och så effektivt som möjligt.

Under dagarna i Zaragoza betonades flera gånger att regionerna har en viktig roll vid planering och genomförande av TEN-T-nätet. Kommissionären för Regionalpolitik, Johannes Hahn bekräftade detta i den avslutande diskussionen.

/AU

22 Jun 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information