Framtidens transporter och svavel på agendan

I december träffades EU:s transportministrar för sista gången under svenska ordförandeskapet. Man antog en politisk överenskommelse om passagerares rättigheter vid busstransporter. Syftet med förslaget är bl a att stärka biståndet till personer med funktionsnedsättningar och minskad rörlighet samt hanering av klagomål.

Det svenska ordförandeskapet lade fram ett utkast till slutsats om EU-kommissionens meddelande om Hållbara framtida transporter. Texten stöddes dock ej av alla medlemsstater och ordförandeskapet antog därför på eget ansvar en slutsats.

Ministrarna fick även information om resultatet av den årliga TEN-T konferensen som hölls i Neapel 20-21 oktober. Årets TEN-T konferens kommer att äga rum 8-9 juni i Zaragoza.

Det spanska ordförandeskapet informerade rådet om sitt arbetsprogram inom transportsektorn. Man inriktar sig på tre huvudprioriteringar; hållbarhet, innovation och säkerhet.

Under punkten övriga frågor informerade den finska delegationen om konsekvenserna av ikraftträdandet av den reviderade bilaga IV till MARPOL konventionen som ska förhindra föroreningar från fartyg. Genom den reviderade bilagan kommer strängare regler att införas för svavelinnehållet i bränsle och den finska delegationen uttryckte oro över de ökade kostnader det kommer att innebära för landets industri då man är så beroende av sjöfarten.

Läs mer om ministermötet på rådets webbplats

21 Jan 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information