Jämställdhet inom utbildningen i EU

EU-kommissionens har gjort en undersökning om hur EU-länderna hanterar bristande jämställdhet inom utbildningen. Undersökningen har gjorts inom Eurydice-nätverket som samlar in och analyserar information om utbildningssystemen. I undersökningen ingår EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge. Undersökningen visar att könsskillnaderna kvarstår både när det gäller val av studieinriktning och studieresultat. De viktigaste slutsatserna som kan utläsas från rapporten är att:

- Könsroller och stereotypa könsmönster fortfarande är det största hindret för en jämställd utbildning.

- Jämställdhetsinriktad yrkesvägledning fokuserar på flickor. Det saknas ofta strategier för att motverka stereotypa könsmönster i yrkesvalet liksom initiativ som inriktas på pojkar.

- Strategierna för den högre utbildningen inriktas främst på att öka antalet kvinnor i ämnena matematik, naturvetenskap och teknik.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

/Tereza Nuaila

15 Jun 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information