Konkurrenskraftsrådet 1-2 mars

Konkurrenskraftsrådet diskuterade utformningen av den framtida industripolitiken. Konsensus var att man måste fokusera på grön tillväxt med en omställning mot en mer eko-effektiv och koldioxidsnål ekonomi.

De beslutade att det var viktigt att fortsätta fördjupa den inre marknaden samtidigt som man motverkar protektionism. Väldigt viktigt var att stärka den industriella konkurrenskraften genom energieffektivisering och energiförsörjning.

Man antog en resolution om skydd av immateriell rätt och visade sitt stöd för fortsatt arbete från EU:s observationcentrum mot varumärkesförfalskning och piratkopiering. Alla medlemsstater manades till förbättrad upplysning om immaterialrättsintrång.

Angående EU 2020 ansåg rådet att framtidsstrategin måste ta starkare hänsyn till medlemsländernas olika utgångspunkter. De diskuterade hur man kan förenkla deltagandet i ramprogrammet för forskning, förbättra styrningen av det europeiska forskningsområdet och att strategin måste bli mer målfokuserad tillsammans med en förstärkt uppföljningskontroll.

Forskningsministrarna antog slutsatser om att fortsätta utveckla det Europeiska forskningsrådets organisation samt att utbygga karriärmöjligheter och mobilitet för forskare. Man informerades om förslag till ett Östersjöforskningsprogram (Bonus-169) och ett jordövervakningsprogram (GMES). Dessutom under lunchen diskuterade man Herman van Rompoys papper om kvantitativa målsättningar inom EU 2020, "European Research Area (ERA) and possible targets, objectives, indicators and benchmarks".

Sverige företräddes av näringsminister Maud Olofson, forskningsminister Tobiaz Krants samt statssekreterare Gunnar Wieslander.

Rådet för konkurrenskrafts pressmeddelande

/Niklas Hjelm Smith

10 Mar 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information