Lättare att ansöka om EU-stöd för forskningsprojekt

EU-kommissionen har presenterat en plan för att förenkla förfarandena för att delta i EU-finansierade forskningsprojekt. Deltagandet skall göras mer transparent och attraktivt för de bästa forskarna och innovativa företagen i och utanför Europa. Den administrativa bördan inom de europeiska forskningsprogrammen skall minimeras och fokus kommer att läggas på resultat istället för formalia. Enklare regler skall uppmuntra små och medelstora företag och icke-statliga organisationer att ansöka EU-medel.

EU-kommissionens strategi består i att möjliggöra förbättringar inom ramen för gällande lagar och bestämmelser som till exempel bättre IT-system, mer konsekvent tillämpning av regler,förbättring av struktur och innehåll för ansökningsomgångar. Vidare skall befintliga finansiella regler ändras och förenklas. EU- kommissionen har även tillsatt en grupp med oberoende experter som ska se över det pågående sjunde ramprogrammet.

Kommissionen har inlett en delutvärdering av sjunde ramprogrammet, som görs av en oberoende expertgrupp under ledning av svensken Rolf Annerberg, generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Gruppen kommer att lägga fram en rapport i höst.

Läs pressmeddelandet

/Tereza Nuaila

 

10 Maj 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information