Umeå-center kartlägger labb inom EU

European CBRNE Center vid Umeå universitet har fått sitt hittills största EU-finansierade forskningsprojekt på närmare 20 miljoner kronor. CBRNE centret ska tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) utveckla och ta fram stödfunktioner till EU:s kommitté för hälsosäkerhet, detta vad gäller incidenter med kemikalier och radioaktiva ämnen.

Det faktiska arbetet innebär en kartläggning av europeiska laboratorier som hanterar kemikalier och radioaktiva ämnen samt att utvärdera den tekniska och vetenskapliga kompetens för dessa laboratorier. Så småningom ska kartläggningen resultera i att ett nätverk av expertis inom området skapas. Vidare ska en regelbok upprättas, och denna i kombination med nätverket ska i förlängningen kunna bistå med kunskap och tillvägagångssätt för effektivt och korrekt förfarande vid eventuella incidenter med kemikalier och radioaktiva ämnen i Europa. Tanken är att det inte ska råda något tvivel eller hinder vad gäller prioriteringsordning och handlingsplan om/när en eventuell incident inträffar, oavsett var inom EU.

Projektet som planeras pågå under tre år kommer att påbörjas under våren 2010 med Dzenan Gino Sahovic, föreståndare European CBRNE Center, och Ola Claesson, FOI, som projektledare.

Källa: Pressmeddelande Umeå universitet

/SM

08 Jan 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information