Almedalen 2011

Inom ramen för samarbetet kring en nationell godsstrategi ordnade Näringslivets transportråd tillsammans med basindustrin och regionala företrädare ett seminarium i Almedalen med fokus på transporternas betydelse för Europas råvaruförsörjning.

-Transportbehovet blir inte mindre i framtiden, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd när hon talade på seminariet i Almedalen som fokuserade på att säkra Europas råvaruförsörjning och vikten av att ha ett transportsystem som matchar näringslivets behov.

-Vi måste undvika snuttifiering och tänka i ett i nationellt och internationellt perspektiv i transportstråk. Hon berörde utmaningen att förutse det framtida transportbehovet och konstaterade att vi redan idag har behov av de volymer som förutsågs till 2020 i den nationella transportplanen. Med uppdraget till Trafikverket att ta fram en kapacitetsutredning, vill hon förbättra kapaciteten och skapa ett robust system bl a genom att lösa kortsiktiga problem med flaskhalsar.

Elmsäter-Svärd nämnde Botniska Korridoren som ett utmärkt exempel på ett stråk som knyter ihop norra Europa med de södra delarna och den viktiga öst-västliga förbindelsen med koppling tredje land. Detta har regeringen spelat in till EU Kommissionen i relation till det framtida TEN-T. Nu väntar de med spänning på dokumentet som väntas i slutet av september.

Lars-Erik Aaro, VD LKAB, berättade om planerna att växa från dagens produktion på 22 miljoner ton till 37. -Vår strategi är att vår produkt skall ha en betydande andel hos våra kunder och då måste vi växa med deras ökande behov för att vara konkurrenskraftiga. LKAB står redan för 35% av transportkilometrarna i Sverige och kommer att behöva öka antalet tåg per dygn väsentligt för att klara den nya produktionsvolymen. Detta görs bl a genom utbyggnad av mötesplaster på Malmbanan.

Ericsson råvaror
Magnus Ericsson, Raw Materials Group

Magnus Ericsson, Raw Materials Group, pratade om den globala efterfrågan på metaller som styrs av Kina som enligt hans mening kommer att fortsätta växa i flera år framöver. -Sverige är litet i ett globalt perspektiv men ledande i Europa samt ledande i gruvbrytning under jord globalt. Med vår kunskap och tillgång på de största metallerna, koppar, järnmalm och guld finns en stor potential för Sverige att växa inom gruvnäringen.

Stig Wiklund, Näringslivets Transportråd (NTR) pratade om näringslivets transportbehov och berättade att den svenska industrin riskerar att tappa kundernas förtroende om man inte kan garantera sina transporter såsom varit fallet de senaste vintrarna. NTR betonar vikten av ett stråktänkande och att lösa flaskhalsar. Man förespråkar användande av befintlig infrastruktur på ett bättre sätt, t ex genom längre och tyngre tåg och lastbilar. Man vill också tidigarelägga vissa projekt i den nationella transportplanen samt utforma en strategi för godstransporter.

I den efterföljande paneldebatten enades samtliga deltagande partier om att den Botniska Korridoren är av stor betydelse för det svenska näringslivet.

Seminariet arrangerades av SveMin, Skogsindustrierna, länsstyrelser, regioner och projekt i de fem nordligaste länen som samarbetar för en nationell godsstrategi. 

Läs mer om Nationell Godsstrategi här.

/AU

06 Jul 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information