Bioteknik i Europa 2010

En ny rapport om den allmäna inställningen till bioteknik i Europa har publicerats. Mätningarna pekar på att uppfattningen går från att se problem kopplade till bioteknik med till exempel genmodifierad mat med ett lågt förtroende, till en större tilltro och mer fokus på själva teknologin. Frågor som är aktuella blir istället: Är produkterna säkra? Är de användbara?, samt; finns det alternativa lösningar som erbjuder ett mer etiskt tillvägagångssätt? 

Gällande biobränslen så konstateras det att intresset ökar, den stora debatten om vilka problem framställningen av dessa produkter medför har endast haft en marginell effekt på intresset. Vidare ses stamcellsforskning och genterapi överlag som ett acceptabelt sätt att arbeta i de flesta länder, även om det finns tvivel i vissa länder.

Kännedomen kring biobanker är liten, endast en av tre personer inom Euro 27 länderna har hört om det. Befolkningen i de skandinaviska länderna har den största tilltron till biobanker och ställer sig positiva tillatt delta i dessa register. Överlag ser européerna en livsstilsförändring som det som måste göras för att kunna bidra till att klimatförändringarna inte blir för påtagliga, samtidigt som det finns en tro på att teknologi för att ta tillvara sol-, vind och vattenkraft kommer att spela en viktig roll.

Ladda hem rapporten i sin helhet: Europeans and Biotechnology in 2010- Winds of change?

/Nils Sandberg

01 Feb 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information