Botniska korridoren med i TEN-T

111019 Botniska korridoren_puffNorra Europa knyts ihop med övriga Europa!

Det är glädjande för Norrland, Sverige och hela EU att den Botniska korridoren, järnvägen runt Bottenviken och nedåt på båda sidor om Östersjön, finns med som en del av Europas infrastrukturnät i det förslag EU-kommissionen nu lagt. Därtill ingår också Malmbanan med koppling till den Botniska korridoren. Även om det varit fråga om ett omfattande strategiskt arbete från våra företrädare för de nordliga länen i Sverige och Finland för att göra denna saknade järnvägslänk känd, så är det sakargumenten som i slutändan gett resultat och gör att den Botniska korridoren tillsammans med Luleå Hamn finns med i det som kallas Europas core network.

Det har gått att följa hur EU-kommissionen successivt öppnat för möjligheter att ta in andra korridorer än enbart snabbtåg mellan storstäderna i befolkningstäta centraleuropeiska områden, som det ursprungligen var mer eller mindre uttalat menat. Det har varit en konstruktiv dialog där Kommissionen sett vikten av att knyta ihop de norra delarna av EU med de södra och att få en länk landvägen från Finland och ned genom Sverige. De svenska och finska regeringarnas allt tydligare stöd för att genomföra denna satsning till senast år 2030 har förstås varit betydelsefullt. 

I en värld där tillgången på råvaror hamnar allt mer i fokus, ligger övre Norrland mitt i knutpunkten mellan de öst-västliga och nord-sydliga stråken inom Barents och Arktis med kopplingar till Ryssland och Asien med sina ökande godsflöden och allt mer intressanta råvarureserver. Därtill finns exempelvis 88% av EU:s egen tillgång till järnmalm mitt i detta område; i det svenska Norrbotten.

Nu gäller det att idogt fortsätta visa på nödvändigheten av infrastruktur i Norra Sverige för hela EU:s välfärd och tillväxt när frågan kommer upp i Europaparlamentet och Ministerrådet för slutgiltigt beslut. För regionens del är det av vikt att också påpeka behovet av fungerande länkar till regionen i sin helhet och de möjligheter till arbetskraftspendling och lokal förädlingsindustri som finns i det pärlband av för svenska mått relativt stora städer som ligger utmed Norrlandskusten.

Det ger regional tillväxtkraft och det ger tillgång till värden för hela Europa, som vi från North Sweden, som våra regionala företrädares förlängda arm i Bryssel, kommer att fortsätta föra fram på den Europeiska arenan.

/Mikael Janson

 

19 Okt 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information