CSF: Regionen påverkar

Under våren presenterade EU-kommissionen ett förslag på EU:s framtida forskning och innovationsprogram, Green Paper on the Common Strategic Framework for Research and Innovation (CSF). EU-kommissionen föreslår att dagens FP7, CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) och EIT (European Institute of Technology) slås samman. Mycket av den gamla strukturen kommer dock vara kvar men får ett nytt gemensamt paraply för att stärka kopplingen mellan forskning och innovation. 

North Sweden har i ett positionspapper uppmärksammat EU-kommissionen på vikten av integrerade forsknings- och innovationssystem mellan EU och medlemsländerna och lyfter särskilt områdena gruv- och mineral samt skogsbaserade bioraffinaderier. Norra Sverige vill även stärka rollen för humaniora och samhällsvetenskap och att både kvinnor och män ges möjlighet att aktivt verka i programmen. 1000-tals bidrag har kommit in till Kommissionen där förutom North Sweden även  Europa Forum Norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) har varit aktiva. Gemensamt för North Swedens, EFNS konsultationssvar och NSPAs konsultationssvar är att de alla lyfter de nordligaste regionernas forsknings- och innovationsmiljöer och visar att forskning av världsklass även äger rum utanför storstadsområden. 

EU-kommissionen avser lämna ett mer detaljerat förslag om innehållet i CSF  under senhösten 2011. För alla aktörer som bedriver påverkansarbete är det nu viktigt att även vända blickarna mot Europaparlamentet som kommer ha stort inflytande över hur programmet slutligen kommer att se ut. Fredag 10 juni kl 9.15-17.00 hålls konferens SOM STREAMAS kring preliminära konsultationssvar till EU-kommissionens Green Paper CSF. Deltar:  EU-kommissionärerna  Geoghegan-Quinn (Research, Innovation and Science), Rehn (Economic and Monetary Affairs), Potočnik (Environment) och Barnier (Internal Market) m. fl. För mer information kontakta Sabine.

Läs tidigare nyheter om FP8

/SM

 

07 Jun 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information