EU-ministrar har träffats för att diskutera partnerskap inom forskning och innovation

111101 innovation_union2Den 29-30 september träffades ministrarna i konkurrenskraftsrådet för att diskutera partnerskap inom forskning och innovation, och särskilt de europeiska innovationspartnerskapen.

Som ett led i Europa 2020-strategin har EU-kommissionen lanserat att EU ska bli en innovationsunion vilket är ett av sju flaggskeppsinitiativ som ska bidra till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Inom ramen för innovationsunionen finns de europeiska partnerskapen vars syfte är att höja den europeiska konkurrenskraften samt lösa de stora samhällsproblem som kartlagts i Europa 2020-strategin genom att engagera samtliga europeiska aktörer och regioner.

2010 lanserades pilotpartnerskapet för innovationsunionen om ett aktivt och hälsosamt åldrande. Tanken med detta pilotpartnerskap är att testa idén och avgöra hur den bör genomföras. Huvudmålet är att öka det genomsnittliga antalet friska levnadsår i EU med två år fram till 2020, vilket ska ske genom att genomföra förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, integrera vård- och omsorgssystem för äldre samt förlänga tiden för aktivt och självständigt boende med stöd av innovativa produkter och tjänster.

I slutet av 2011 förväntas en styrgruppen för partnerskapet presentera en strategisk innovationsplan, men under september presenterades ett arbetspapper där styrgruppen sammanfattade erfarenheter och slutsatser som arbetet med pilotpartnerskapet har gett hittills.

Den största framgången har varit att ett aktivt och hälsosamt åldrande skapat ett stort intresse genom att arrangera samråd och konferenser samt engagerat så många aktörer, från företag till ministernivå. Dessutom har dessa konferenser genererat i nya partnerskap på nationell och regional nivå.

De problem som uppstått har mestadels berott på en frånvaro av information rörande pilotpartnerskapets roll i förhållande till redan existerande initiativ eller prioriteringar, för att lösa detta rekommenderar styrgruppen att framtida partnerskap ska vara mer inkluderande och transparanta, samt att partnerskapets roll och omfattning ska tydliggöras innan dess start. Dessa slutsatser välkomnades av konkurrenskraftsrådet men som betonade att ytterligare åtgärder måste vidtas efter att den strategiska innovationsplanen har analyserats närmare.

Läs mer om konkurrenskraftsrådets möte här

Läs slutsatserna för pilotpartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande här

Mer information kring planerade partnerskap hittar ni här

Läs mer om innovationsunionen här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

01 Nov 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information