Framtidens transportpolitik

EU-kommissionen har presenterat en vitbok för transport. Den fokuserar på ett konkurrenskraftigt transportsystem som ska bidra till ökad rörlighet, ta bort flaskhalsar i nyckelområden samt bränsleeffektivitet och sysselsättning. Förslagen innebär även att EU:s beroende av olja kraftigt ska minskas samtidigt som koldioxidutsläppen från transporter minskas med 60 procent till år 2050.

I vitboken finns olika mål för olika typer av transporter, inom städer, mellan städer samt långfärd. De övergripande målen är:

  • Fram till 2050 ska fordon som drivs med konventionella bränslen fasas ut för att få ned utsläppen av koldioxid i städerna.
  • Resor mellan städer, medellånga resor (ca 300 km) ska flyttas från vägar till järnväg och sjöfart. Målet är att år 2050 ha den största andelen transport borta från vägarna.
  • För långväga transporter av passagerare och gods kommer flyg- och sjötransport fortsätta att dominera. Här finns ett fokus på att förbättra motorer, bränslen samt utveckla trafikledningssystem.

Totalt presenteras 40 konkreta initiativ för att kunna uppnå de uppsatta målen. Läs hela vitboken här.

/Nils Sandberg

29 Mar 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information