Handlingsplan för transportförbindelser med grannregioner

Planen, som presenterades av transportkommissionären Siim Kallas, och kommissionären med ansvar för utvidgning och den europeiska grannskapspolitiken Stefan Füle i juli, är ett ramverk för att stimulera till förbättrad transportinfrastruktur och tillväxt i and de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

- Fri rörlighet är något vi brukar ta för givet i Europa, men den borde inte upphöra vid gränsen. Om vi menar allvar med relationerna till våra grannar måste vi tillhandahålla den infrastruktur som krävs för transporterna av varor och personer över gränserna, och skära bort byråkrati och flaskhalsar, sade Siim Kallas.

Transportsamarbetet med EUs angränsande regioner har hittills skett inom ramen för en rad bilaterala och regionala initiativ. Det finns t.ex. redan ett regionalt transportinitiativ för grannar i söder. Den nya handlingsplanen bygger vidare på de resultat som uppnåtts hittills, stärker i synnerhet kopplingarna till öster och samlar det regionala transportsamarbetet inom en enda strategi.

Viktiga åtgärder för att binda samman EU:s transportsystem med dem i grannskapet är bl a att förbättra potentialen för godstrafik på järnväg genom att öppna marknaderna och minska tekniska hinder som t.ex. skillnader i järnvägarnas spårvidd samt att ansluta det transeuropeiska nätverket till infrastrukturen i EU:s grannländer genom prioriterade transportprojekt.

Åtgärderna kommer fram till 2013 att finansieras med befintliga medel genom bättre prioritering av projekt och åtgärder. I sitt nya meddelande om en budget för Europa 2020 föreslog kommissionen ökad flexibilitet för eventuell finansiering av strategiska infrastrukturprojekt som förbinder EU och grannländerna. Detta kommer att följas upp vid förhandlingarna om den kommande budgetramen.

Läs EU Kommissionens pressmeddelande här.

Mer information om transportsamarbetet med grannländerna finns här.

/AU

 

21 Jul 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information