Horizon 2020

Den 30 november presenterade EU-kommissionen Horizon 2020, ett viktigt instrument för att implementera Europa 2020-strategins huvudinitiativ Innovationsunionen. Programmet som syftar till att främja europeisk innovation och konkurrenskraft,  träder ikraft 2014 och ersätter det nuvarande sjunde ramprogrammet för forskning och innovation.  EU-kommissionen föreslår att 80 miljarder anslås till Horizon 2020 under perioden 2014-2020, vilket innebär en ökning av resurserna, då det för perioden 2007-2013 avsatts runt 60 miljarder euro på forskning och innovation.

Horizon 2020 skiljer sig från det sjunde ramprogrammet då det samlar all finansiering under ett enda program, vilket syftar till att skapa en enda uppsättning regler och minska byråkratin. Detta innebär, bland annat, införandet av ett enhetligt schablonbelopp för indirekta kostnader, mindre pappersarbete vid förberedandet av förslag och inga onödiga kontroller och granskningar. Ett viktigt mål är att minska tiden fram tills finansieringen erhålls efter ansökan om stöd med i genomsnitt 100 dagar, vilket innebär att projekten kan komma igång snabbare.

Horizon 2020 kommer att fokusera på tre mål, att främja EU:s ställning som världsledande inom vetenskap med en särskild budget på 24,5 miljarder euro, vilket inkluderar en ökning i finansieringen av det Europeiska forskningsrådet med 77 procent. Industriellt ledarskap inom innovation tilldelas 17,9 miljarder euro, vilket inbegriper ett större stöd för små och medelstora företag. Den största tilldelningen på 31,7 miljarder euro går till forskning riktad mot aktuella samhällsutmaningar, som miljövänliga och integrerade transporter samt ren, säker och effektiv energi.

EU-kommissionens förslag kommer nu att diskuteras av Ministerrådet och Europaparlamentet innan det godkänns i slutet av 2013.

Läs mer på EU-kommissionens nya hemsida för Horizon 2020

Mer information om Innovationsunionen finns här

Klicka här för ytterligare information om Europa 2020

/Hanna Högberg och Joel Larsson

30 Nov 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information