Järnväg för hållbara transporter

Inom ramen för EU-kommissionens vecka för hållbar energi, Sustainable Energy Week, presenteras goda exempel och lyckade lösningar inom området. Den europeiska tågindustrins branschorganisation UNIFE arrangerade ett seminarium om järnväg som medel för att nå mer miljövänlig och energieffektiva transporter. Medverkade gjorde tågproducenter samt tågoperatörer i Europa.

Michael Schemmer från tågtillverkaren Bombardier  framhävde att det inte behöver vara antingen eller när det gäller att öka hastigheten och komforten och samtidigt minska utsläppen detta tack vare den starka utvecklingen på området. Schemmer efterlyste dock ett oberoende och trovärdigt mätinstrument för att kunna jämföra utsläpp mellan operatörer. Peter Bragg ansvarig för miljöfrågor hos tågoperatören Eurostar menade att man måste förbättra inom alla områden och att man inte bara bör se till tekniken, exempelvis så utbildar de sina förare i ecodriving så att de ska lära sig köra tågen så snålt som möjligt.

Något som flera av panelmedlemmarna åtekom till var tillvaratagandet av energi som tidigare gick till spillo vid inbromsning. Upp till 30 % av den energi som förloras vid inbromsning kan återvinnas idag och med förfinad teknik kan detta utökas. Från tågtillverkaren Alstoms ansvarige för hållbar utveckling, Cécile Texter, betonades att tågen idag lätt kan utformas så att de drar mindre energi genom att byta ut tunga delar och inom persontrafik kan också mycket göras med gamla tåg, ett exempel är 25 år gamla tåg i Mexiko som bygdes om av Alstom och efter ombyggnaden hade en energiförbrukning som var 40% lägre.

Läs mer och se presentationer från seminariet här

/Per Stagnell

13 Apr 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information