Ny rapport om svaveldirektivet

Ett nytt revideringsförslag av svaveldirektivet 1999/32/EC lades fram av EU-kommissionen den 14 juli och innebär bland annat att svavelhalten i fartygsbränsle regleras till 3,5 viktprocent globalt från 2012. Revideringsförslaget är nu på läsning i Europaparlamentet och Satu Hassi, finsk EU-parlamentariker för De gröna och som är huvudrapportör i frågan åt Europaparlamentets miljöutskott, presenterade den 22 november sin rapport med förslag till ändring av EU-kommissionens förslag.

Satu Hassi föreslår att den gräns för svavelhalten i fartygsbränsle på 0,1 viktprocent som EU-kommissionen föreslagit, även ska gälla passagerarfartyg från och med 2015 och inte bara transportfartyg. I rapporten föreslår Satu Hassi även att regleringen av svavelhalten ska gälla hela EU:s territorialvatten ut till 12 sjömil från kusten och inte bara de svavelkontrollområden som EU-kommissionen föreslagit. Hon föreslår även att det ska göras lättare att använda statligt stöd för att genomföra miljöinvesteringarna eftersom förslaget kommer att innebära stora merkostnader för påverkade aktörer. Den övre gräns som normalt gäller för miljöinvesteringar är 10 procent, men Satu Hassi föreslår att den gränsen ska höjas samtidigt som statligt stöd ska tillåtas fram till slutet av 2013.

Det är inte bara Europaparlamentets miljöutskott som har yttrat sig i frågan utan även transport och turismutskottet, som den 30 oktober publicerade ett förslag till yttrande riktat till miljöutskottet. Deras förslag överensstämmer i stort med det revideringsförslag som Satu Hassi lagt fram men de trycker även på att EU-kommissionen bör tillhandahålla rätt verktyg och förstärka de som redan finns, för att ge industrin möjlighet att nyttja de olika bränslealternativ som är tillgängliga. Transportutskottet uppmanar EU-kommissionen och EU:s medlemsstater att avstå från att vidta åtgärder mot företag som anstränger sig för att följa reglerna (0,1% från 2015).

Konsekvenserna av de nya reglerna som presenterats i revideringsförslaget väntas bli bland annat:

  1. Höga kostnader och brist på bränsle
  2. Överflyttning av godstransporter från sjöfart till vägar - Ett s k "Back modal shift" befaras dvs en överflyttning av godstransporter från sjöfart till land (lastbilar). Då det redan idag råder kapacitetsbrist på godstransporter på järnväg i norra Sverige kommer alternativet att vara lastbil.
  3. Snedvriden konkurrens - hårt slag mot basindustri i norra Sverige - De nya reglerna slår extra hårt mot basindustrin i norra Sverige som befinner sig långt från marknaden och har en stor andel fartygstransporter. Denna snedvridande konkurrens strider mot EU:s inre marknad, som möjliggör fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer, och kommer att drastiskt minska konkurrenskraften för den svenska industrin i världen och inom EU.

Deadline för att lämna in ändringar till förslaget är 13 december 2011 och Europaparlamentets miljöutskott ska rösta om förslaget den 24 januari 2012.

Klicka här för att läsa rapporten till Europaparlamentets miljöutskott 
Klicka här för att läsa förslaget Europaparlamenets transportutskott lämnade

Läs North Swedens tidigare nyheter om svaveldirektivet:

2011-11-02 Nytt svaveldirektiv på gång
2010-10-16 Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa
2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler
2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel
2010-02-10 Basindustrin hotas
2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan 

/Joel Larsson och Hanna Högberg

29 Nov 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information