Plan klar för innovationspartnerskapet inom aktivt och hälsosamt åldrande

EU-kommissionen har inom ramen för flaggskeppsinitiativet innovationsunionen, som ingår i Europa 2020-strategin, lanserat europeiska innovationspartnerskap. Syftet med de europeiska innovationspartnerskapen är att höja den europeiska konkurrenskraften samt lösa de stora samhällsproblem som kartlagts i Europa 2020-strategin genom att engagera samtliga europeiska aktörer och regioner. Partnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande är det första av dessa innovationspartnerskap och syftet är att testa idén och avgöra hur den bör genomföras.

Den 7 november presenterade styrgruppen för pilotpartnerskapsprojektet för aktivt och hälsosamt åldrade en strategisk genomförandeplan. Det övergripande målet för partnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande är att öka det genomsnittliga antalet friska levnadsår i EU med två år fram till 2020. Den strategiska genomförandeplanen är det första steget i arbetet med att bemöta de utmaningar som det ökande åldrandet medför och fokuserar på tre huvudområden; förebyggande, vård och tillfrisknande samt självständigt boende. Fem åtgärder, redo att lanseras under 2012, har fastställts och är följande:

  • Innovativa insatser för att säkerställa att patienter följer sina recept, en samordnad åtgärd i minst 30 europeiska regioner.
  • Innovativa lösningar för att förhindra fallolyckor och stödja tidig diagnostisering för den äldre befolkningen.
  • Samarbete för att förhindra funktionell nedsättning och skörhet, med särskilt fokus på undernäring.
  • Sprida och främja framgångsrika, innovativa och integrerade vårdmodeller för kroniska sjukdomar hos äldre patienter, exempelvis genom fjärrövervakning.
  • Hjälpa äldre människor att leva ett mer aktivt och självständigt liv genom att förbättra spridningen av driftskompatibla IKT-lösningar (informations- och kommunikationsteknik.

Under det kommande Rådet för konkurrenskraft, 5-6 december, kommer den strategiska genomförandeplanen att presenteras och under den närmsta tiden kommer EU-kommissionen att arbeta tillsammans med de nationella regeringarna och andra representanter i hälsosektorn för att föra arbetet med partnerskapet framåt. Under 2012 kommer ansökningsomgångar utlysas för intressenter som vill medverka i implementeringen av de åtgärder presenterade i genomförandeplanen.

Läs mer om den strategiska genomförandeplanen här

Mer information om pilotpartnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande samt innovationsunionen hittar ni i tidigare nyhet hos North Sweden:

EU-ministrar har träffats för att diskutera partnerskap inom forskning och innovation

/Hanna Högberg och Joel Larsson

05 Dec 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information