Spännande för Botniska korridoren

Botniska korridoren_lång
Den 19 oktober är det nu sagt att kommissionen skall presentera sitt förslag till det så kallade TEN-T, stomnätet för infrastruktur i Europa. Sedan lång tid har North Sweden tillsammans med andra varit involverad i arbetet med att lyfta in Botniska korridoren som en självklar del av det Alleuropeiska järnvägsnätet. Det arbetet fortgår och när frågan kommer upp för behandling i Europaparlamentet och Ministerrådet är det förstås lika viktigt att fortsätta bevaka den.

Botniska korridoren är av avgörande betydelse för hela Europas försörjning av råvaror och därtill nödvändig för regional utveckling och balans i infrastrukturen över hela EU. Brevet från Sveriges och Finlands regeringar till kommissionär Siim Kallas, som ansvarar för dessa frågor, om behovet av Botniska korridoren var ett viktigt stöd för det. Från North Swedens sida höll vi som ett led i arbetet också i ett möte med kommissionens ansvariga för råvarufrågorna utifrån deras nära koppling till behovet av fungerande infrastruktur för transporten av råvaror i de norra delarna av Europa.

Eftersom det så kallade TEN-T-nätverket i hög grad bygger på att knyta ihop huvudstäder i tätbebyggda områden är det ingen självklarhet att Botniska korridoren, trots sin strategiska betydelse, finns med. Det är dock ett projekt som allt fler också på den europeiska arenan ser vikten av och därför är det värdefullt att fortsätta sprida kunskap om det där det går.

Se följande länk till det positionspapper avseende den Botniska korridoren som North Sweden European Office varit med om att ta fram: Positionspapper Botniska korridoren.

/MJ

 

20 Sep 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information