8,1 miljoner euro till forskning och innovation inom FP7

EU-kommissionen lanserade den 10 juli nya utlysningar inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och innovation, FP7. Totalt är det 70 miljarder kronor i form av stöd till forskning för att främja innovation för hållbar sysselsättning och tillväxt i Europa. Utlysningarna är de sista inom FP7 och har en pott på sammanlagt 8, 1 miljarder euro.  

Ansökningsomgången gäller både innovation och olika samhällsproblem och ska fungera som språngbräda till Horisont 2020, nästa forskningsprogram för 2014-2020.

Av de totalt 8,1 miljarder euro är sammanlagt 4,8 miljarder euro öronmärkta för tematiska forskningsprioriteringar. Industriella uppfinningar får stöd genom marknadsnära verksamhet som pilotprojekt, demonstration, standardisering och tekniköverföring. Småföretagen uppmärksammas särskilt och får närmare 1,2 miljarder euro. Cirka 2,7 miljarder euro ska användas för att befästa EU som en destination i världsklass för forskare, främst genom enskilda stipendier från Europeiska forskningsrådet (1,75 miljarder euro) och Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna för utbildning och rörlighet för forskare (963 miljoner euro).

Nytt är initiativet Europeiska forskningsområdets professurer, som ska bidra till att sprida framstående forskningsrön inom EU genom att tillsätta fem professurer vid universitet och andra forskningsinstitutioner i mindre utvecklade regioner i fem olika EU-länder. För att få en sådan professur måste institutionen visa att de kan bistå framstående forskning med nödvändiga resurser och rätta sig efter forskningsområdets principer om t.ex. öppen rekrytering. Detta pilotprojekt har en total budget på 12 miljoner euro.

Bland forskningsprioriteringarna inom sjunde ramprogrammet finns 155 miljoner euro till Framtidens hav för att stödja hållbar utveckling i havssektorerna och 365 miljoner euro till teknik som kan omvandla stadsområden till hållbara "Smarta städer och samhällen". Insatser mot antibiotikaresistenta bakterier får 147 miljoner euro. Knappt 100 miljoner euro har avsatts för innovativa lösningar för att förvalta våra färskvattenresurser.

Den sista utlysningsomgången stöder också den digitala agendans mål för IT-forskningen och runt 1,5 miljarder euro är avsatt för det tematiska området informations- och kommunikationsteknik.

Det finns också 970 miljoner euro avsatta specifikt till småföretag inom de tematiska forskningsprioriteringarna. Andra insatser omfattar ett extraanslag på 150 miljoner euro till garantier för att få fram en miljard i lån till små och något större företag med högst 500 anställda.

Man hoppas att de 8,1 miljarder euro som aviseras i dag ska generera ytterligare 6 miljarder euro i offentliga och privata forskningsanslag. Sysselsättningen förväntas öka med 210 000 personer på kort sikt och öka tillväxten med 75 miljarder euro under en 15-årsperiod.

Mer information

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande här

Här kan du läsa om FP7-utlysningarna och information om specifika program på EU-kommissionens webbplats Participant Portal.

För frågor och ytterligare information kontakta Lars Wikman.

/MB

 

17 Jul 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information