BTO

Den 20 september anordnade Näringsdepartementet i Stockholm en workshop kring Baltic Transport Outlook 2030 (BTO2030) med inbjudna tjänstemän i de olika länderna som arbetar med att planera och besluta om Östersjöregionens transportsystem.

Baltic Transport Outlook 2030 (BTO) är ett initiativ från EU:s transportministrar i Östersjöregionen. Det 2-åriga projektet genomförde en studie om transportsystemet i Östersjöregionen i dag och 2030 för att identifiera de största utmaningar och hur dessa kan åtgärdas gemensamt av länderna i regionen. Projektet utmynnade i ett antal rekommendationer till beslutsfattare vilket presenterades i Warszawa i december 2011. Syftet med workshoppen i Stockholm var att definiera och skapa konkreta åtgärder av de övergripande rekommendationerna som ett led i att föra BTO:s arbete framåt. Rekommendationerna var:

  •  Att upprätta en process för en gemensam infrastrukturplanering för det strategiska BSR-Transportnätverket.
  •  Att utveckla en modell för transportsystem som tar hänsyn till de särskilda förhållandena i Östersjöregionen.
  •  Att förbättra effektiviteten för gränsöverskridande transporter av gods på yttre EU-gränser.
  •  Att etablera ett "BTO forum" för ökat samarbete och samverkan".


Synpunkterna som mötesdeltagarna förde fram var bland annat att det finns behov av en bra modell för huvudstråken i Östersjöregionen och att datainsamling i så fall  bör utökas och förbättras avsevärt för att säkerställa att modellen återspeglar de faktiska förhållandena. Vidare betonades vikten av att bygga på ett fortsatt samarbete i framtagandet av gemensamma projekt för transportfrågor i Östersjöregionen för finansiering från CEF. Samt att samarbetet bör utvecklas även på andra områden än transportområdet, till exempel lagstiftning, ny teknik, nya affärsmodeller.

Läs mer om Baltic Transport Outlook 2030 här

/Mona Mansour

26 Sep 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information