Budgetproposition 2013

I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen att 44,1 miljarder kronor anvisas för området transportpolitik.  Bland annat avser regeringen att investera sammanlagt 3,5 miljarder kronor i i gruvrelaterad infrastruktur, både järnväg och väg, för perioden 2013-2017.  För norra Sveriges del innebär det att merparten ca 2,1 miljarder kronor investeras för upprustning av Malmbanan mellan Luleå och Riksgränsen och vägen mellan Pajala och Svappavaara för att främja gruvindustrin som tillväxtmotor i norra Sverige.

Malmbanan

Malmbanan mellan Boden och Riksgränsen och vidare till Narvik i Norge är idag Sveriges tyngst trafikerade järnväg och trafikeras främst av malmtåg med en längd på upp till 750 meter. Malmtransporterna på sträckan Luleå-Riksgränsen beräknas öka med över 80 procent mellan 2010 och 2020, varav en större del av ökningen antas inträffa före 2015. Enligt Trafikverket kommer endast 75 procent av efterfrågad trafik kunna framföras på Malmbanan år 2020. Till detta kommer den planerade ökningen av persontrafiken mellan Luleå och Kiruna. För att åtgärda den kapacitetsbrist som väntas föreslår regeringen ökade resurser för att möjliggöra investeringar i ökad kapacitet på Malmbanan. På den mest belastade sträckan Kiruna-Riksgränsen kan det behövas vissa dubbelspårsetapper. Genom dessa åtgärder kan kapacitetsbehoven för godstrafiken tillgodoses och restiderna på sträckan Kiruna-Luleå kan minskas. Samtidigt beräknas robustheten och punktligheten öka. Totalt investeras drygt 800 miljoner kronor, utöver de åtgärder som redan genomförs.

Pajala och Svappavaara

I Pajala öppnas 2013 en helt ny gruva för brytning av järnmalm, en investering på flera miljarder kronor. Malmen kommer att transporteras på väg till Svappavaara och vidare på Malmbanan till Narvik. Eftersom brytningen kommer att starta redan under 2013 är det bråttom att förbättra infrastrukturen i området. För att säkerställa transporterna av malmen från gruvorna måste vägen förstärkas och till viss del byggas ut. Det innebär en investering på 1,3 miljarder kronor.

Processen framåt

Inriktningen för investeringarna kommer att presenteras ytterligare i infrastrukturpropositionen senare i september. När budgetpropositionen och infrastrukturpropositionen har beslutats av riksdagen inleds åtgärdsplaneringen för en fördelning av investeringsramarna på enskilda objekt. Åtgärdsplaneringen leder fram till att regeringen fattar beslut om en ny nationell plan för infrastrukturen 2014-2025 under våren 2014. Riksdagen har tidigare beslutat om en planeringsram för åtgärder i transportinfrastrukturen på 417 miljarder kronor för perioden 2010-2021. I infrastrukturpropositionen kommer regeringen att föreslå att planeringsramen för perioden 2014-2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor.

Källa: regeringen.se

/Mona Mansour

21 Sep 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information