Business summit

Transport Bussiness Summit hölls den 27 november i Bryssel.  Konferensen samlade företagsledare och utvalda europeiska beslutsfattare för att debattera transportsektorns betydelse för tillväxt och sysselsättning, den europeiska transportpolitikens roll och vad som krävs för att främja Europas globala konkurrenskraft. På plats var bland annat branschföreträdare, politiker och tjänstemän från EU-kommissionen.

Transport Bussiness Summit 2012 inleddes med ett anförande av Siim Kallas,  kommissionär för transportfrågor, som menade att det är viktigt att stärka banden mellan näringsliv och beslutsfattare för att politiker ska få en inblick i hur affärsklimatet ser ut i Europa. Kallas fortsatte med att kritisera de strandade förhandlingarna i trialogen mellan europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Kommissionären menade att Europas ledande politiker inte gör tillräckligt mycket för att följa med i utvecklingen och sätter ofta det egna landets intresse först. En annan trend är att Europa i den ekonomiska krisens spår ofta hemfaller åt statlig reglering av marknadskrafterna. 

- Det bästa sättet att stimulera tillväxt är att montera ner handelshinder, enligt Kallas som även pekade på en rad brister inom den europeiska och särskilt den gränsöverskridande infrastrukturen. Exempelvis anses järnvägar vara ett nationellt särintresse och protektionism är ett verkligt problem när nya järnvägar planeras. 

Den första paneldiskussionen hade rubriken "Transporter som möter näringslivets behov på en konkurrensutsatt inre marknad". 

Transport Summit 2012 1 (1)

Jim Barber, ansvarig för transportföretaget UPS europeiska verksamhet, betonade att det är bra att EU nu fokuserar på att bygga ut järnvägstrafiken eftersom det är en uppenbart angelägen fråga, även för små företag som vill växa.

- Statliga intrång på marknaden, till exempel prisregleringar , är fel väg att gå för att få små och medelstora företag att växa inom och utanför Europa. 

Thierry Déau, vd för Meridiam Infrastructure, sa att det inom Europa finns mycket kapital via till exempel pensionsfonder som skulle kunna navändas för att bygga ut infrastrukturen men att man också måste arbeta med att ta bort juridiska hinder. Déau påtalade att investeringarna måste göras snarast för att säkra Europas konkurrenskraft.

Jacqueline Tammenoms-Bakker, direktör på Tesco, diskuterade bland annat frakttransport via järnväg. Under den allmänna utbyggnaden av järnväg som i dag föreslås måste fokus hela tiden vara att bygga ut det  transportsätt som är mest optimalt för varje region eftersom de geografiska och demografiska förutsättningarna ser väldigt olika ut på olika håll i Europa. Enligt Tammenoms-Bakker är mycket av Europas infrastruktur redan utbyggd och nästa steg är att integrera systemen och söka transportlösningar utifrån ekonomisk och miljöhänsyn. 

Den andra paneldiskussionen kretsade kring vilken roll statliga interventioner kan ha för att minska vårt beroende av fossila bränslen samt vilka transportlösningar som kan användas för att öka kapaciteten i befintliga transportsystem. 

Transport Summit 2012 1 (2)

Jos Dings från den ideella organisationen Transport&Environment menade att klimatförändringarna är vårt största marknadsmisslyckande och att vi inte kan vänta på att de fossila bränslena ska ta slut för att ställa om till förnyelsebara energisystem. Miljön och jordklotet är flaskhalsen, inte brist på fossila bränslen. Enligt Dings måste vi komma tillbaka till känslan att miljö och klimathotet är brådskande och måste tas itu med. 

Thomas Wrangdahl, förste vice ordförande på Nordiska Investeringsbanken, sa att samverkan mellan de fyra transportsätten är viktigt och att en kombination av morot och piska är mest effektivt för att uppnå resultat. Vi måste sätta upp tydliga miljömål och hålla fast vid dessa för att skapa ett regelverk som är förutsägbart. Målen måste också skapas i nära samverkan mellan offentliga aktörer och näringsliv. 

Enligt Lloyd D. Brown, direktör på amerikanska organet för motorvägar och transport, menade att vi ser en trend bland unga människor i USA och EU som flyttar in till stadskärnorna och blir mindre och mindre beroende av bilen. Bland de flesta ägare till miljöbilar är, enligt Brown, den viktigaste anledningen till att de kör miljöbilar inte att rädda klimatet utan att de vill vara mindre beroende av fossila bränslen och spara pengar. Ett intressant område som kommer växa i framtiden är användandet av IT för att hitta smarta besparingar av energi. En utmaning i framtiden blir att bygga transportsystem där cyklister och gående kan samexistera med biltrafiken.

 Vart vägar och dras och hur de ser ut kommer kanske inte förändras så mycket, den stora skillnaden ligger i hur vi använder infrastrukturen, enligt Brown.

/Johan Leymann


04 Dec 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information