Förhandlingar Horizon 2020

Den 31 maj möttes forskningsministrarna för att ta ställning till kompromissförslaget avseende Horizon 2020 som det danska ordförandeskapet tagit fram. Under intensiva förhandlingar i ministerrådet, där Sverige representerades av utbildningsministern Jan Björklund, kunde delar av förslaget godkännas om i första hand själva förordningen Horizon 2020.

20120829 horizon_2020_liten

Målsättningen har varit att nå en så kallad partiell överenskommelse om ramprogrammet som innebär att rådet är överens som hela förslaget, med undantag för budgeten som beslutas om  i en senare process i höst.

Den största förändringen inom Horizon 2020 är  en delning av den sjätte utmaningen i två inom samhälls-  och  säkerhetsaspekter. I övrigt har fler områden förts in i de olika utmaningarna.  Fortfarande råder det dessutom oenighet om vilken typ av forskning som får utföras med användandet av stamceller, något som man inte kom överrens om i det sjätte ramprogrammet.

Sverige har fört fram dels vilken betydelse denna forskning har för att bota band annat degenerativa sjukdomar dels faran med att ett förbud i några länder skall leda till förbud på EU-nivå.

-EU:s forskningsmedel måste få användas även till forskning på embryonala stamceller. På så sätt kan Sverige och EU bidra till att rädda liv, sade utbildningsminister Jan Björklund i samband med mötet den 31 maj.

Sverige har under förhandlingen drivit att ramprogrammet skall baseras på excellence och med ett utmaningsdrivet perspektiv. Dessutom har Sverige också bidragit med att viktiga områden såsom: skogsbruk, forskning kring smitta från djur till människor, tillgång till vatten och stadsplanering samt luftburna gifter ska inkluderas.

Betydelsen av att involvera intressenter, t ex regioner har också lyfts in. Sist men inte minst har Sverige lyckats få in skrivningar som begränsar användningen av de sk blandfinansierade programmen, då dessa kräver långtgående medfinansiering av svenska myndigheter. Sverige förordar också att Horizon 2020 till största del skall genomföras genom projekt som initieras via de årliga arbetsprogrammen.

Det finns också andra positiva ändringar där flera länder varit drivande så som ambitionen att SME-deltagandet skall vara 20 %. Sverige har också motsatt sig skrivningar som skulle innebär att medel från Horizon 2020 skulle öronmärkas för länder med lågt deltagande.

Nästa steg inom Horizon 2020

Under hösten 2012 kommer förhandlingarna att fortsätta i första hand kring reglerna för deltagande och det särskilda programmet. Europaparlamentet väntas komma med sitt yttrande under november eller december. En överenskommelse kommer kunna nås tidigast under första hälften av 2013. De första utlysningarna bör komma under senhösten 2013 och de första projekten kan förhoppningsvis starta i mitten av 2014.

Läs mer om förhandlingen här.

/MB

29 Aug 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information