Forskningsprojekt kring sociala attityder

Den 3 december samlades representanter till en policydialog kring "Välfärdstaternas roll i ett föränderligt Europa - resultat från den europeiska sociala studien (ESS)", som del av aktiviteterna i det europeiska politiska programmet (European Political Programme). Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitet, deltog under policydialogen och gav en analys av välfärdsstatens roll i de olika europeiska länderna.

Den europeiska sociala enkätstudien (ESS) är en gränsöverskridande akademisk studie som inrättades för att kartlägga sociala attityder och beteenden i Europa med bakgrund till att en större forskningsinriktad "tvärnationell" plattform över dessa frågor saknades.

Enligt Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitet, kan man se skillnader i förväntningar i Europa gällande välfärdstatens ansvar gentemot befolkningen. Européer har generellt höga krav kring vad som omfattar det statliga ansvaret, där de hårdaste kraven kring ansvar ställs av östeuropéer och sydeuropéer, följt av västeuropéer. De generella skillnaderna är inte markanta samtidigt som den övergripande tillfredsställelsen av välfärdsstaten är lägst i Östeuropa. Enligt Svallfors så spelar regeringens opartiskhet och effektivitet roll för attityderna till skatter och sociala utgifter. Den nuvarande nord-syd-divisionen kommer sannolikt att öka som följd av den rådande ekonomiska krisen, eftersom medelhavsländerna i synnerhet har drabbats mycket hårdare än andra länder, och kan påverka konceptet om välfärdsstaten långsiktigt.

För att läsa European Policy Centres (EPC) fullständiga pressmeddelande klicka här.

*ESS-studien är finansierad av EU:s 7:e ramprogram för forskning (FP7) i samarbete med nationella forskningsinstitut och partners. 

7frp

 

/Eleanor Cooper

18 Dec 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information