Hårdare krav på svavelutsläpp enligt miljöutskottet

Igår, torsdag 16/2, röstade miljöutskottet i Europaparlamentet för en skärpning av reglerna för svavelutsläpp från sjöfarten. Som North Sweden tidigare rapporterat presenterade EU-kommissionen ett revideringsförslag till direktiv 1999/32/EC, i enlighet med det beslut som fattades i FN:s sjöfartorganisation (IMO) 2008, vilket innebär att på global nivå kommer högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle från 2020 att sänkas till 0,5 viktprocent från de 3,5 viktprocent som gäller idag. I svavelkontrollområdet, vilket innefattar Östersjön, Engelska kanalen samt Nordsjön, är det nuvarande gränsvärdet 1,5 viktprocent och i dessa områden sänks den tillåtna gränsen ytterligare till 0,1 viktprocent från 2015.

Under hösten har EU-kommissionens revideringsförslag varit på läsning i Europaparlamentet och Satu Hassi, De Gröna, har varit huvudrapportör åt miljöutskottet i denna fråga. Den 16 december presenterade hon sin slutliga rapport som miljöutskottet alltså röstade för igår. Rapporten går ett steg längre i regleringen av de tillåtna svavelhalterna än EU-kommissionens förslag och, bland annat, föreslås gränsvärdet för svavelutsläpp vara 0,5 viktprocent för hela EU från 2015 och ner till svavelkontrollområdets 0,1 viktprocent 2020. I tillägg föreslås samma regler för passagerartrafik som för lastfartyg, som i EU-kommissionens förslag skulle undgå det lägre gränsvärdet fram till 2020.

Anledningen till de föreslagna strängare gränsvärdena är att svavelutsläpp är ett gränsöverskridande problem, enligt miljöutskottet, och därför bör strängare regler gälla för hela EU och inte endast svavelkontrollområdet, speciellt då större delen av EU ligger utanför dessa. Dessutom ger olika tillåtna gränsvärden en snedvriden konkurrens inom sjöfarten vilket går emot EU:s inre marknadsregler.

I slutet av maj ska Europaparlamentet rösta om denna fråga.

Satu Hassis rapport finns att läsa här

Läs North Swedens tidigare nyheter om svaveldirektivet:

2011-11-29 Ny rapport om svaveldirektivet
2011-11-02 Nytt svaveldirektiv på gång
2010-10-16 Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa
2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler
2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel
2010-02-10 Basindustrin hotas
2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan 

/Hanna Högberg och Joel Larsson

17 Feb 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information