Kvarkenworkshop

Under TEN-T dagen den 28 november arrangerades en informell workshop om projektet Kvarkenlänken mellan Umeå och Vasa

Umeå kommun, region Västerbotten, Vasa stad och Österbottens förbund med stöd från North Sweden European Office och West Finland bjöd in till en informell workshop för en diskussion om  projektet kvarkenlänken som utgör en viktig del av det transeuropeiska transportnätet eftersom Bottniska korridoren kommer att integreras genom att en vattenburen förbindelse mellan Sverige och Finland skapas i Bottniska viken. Genom kvarkenlänken kommer luckor och flaskhalsar i det nuvarande transportsystemet att minskas.

Workshopen öppnades av Ewa-May Karlsson, vice ordförande i Region Västerbotten, med en presentation av kvarkenlänken och dess betydelse för näringslivet i regionens arbete med att knyta regionen närmare den gemensamma inre marknaden. Arbetet med kvarkenlänken bedrivs i linje med östersjöstrategins mål "Connect the Region".

- Projektet kommer att bidra till att uppfylla de ambitiösa målen för europeisk tillväxt och konkurrenskraft som definieras av Europeiska kommissionen i Europa 2020-strategin. Uppgradering och förstärkning av transportnätet för att underlätta effektiv transport av gods och passagerare är en viktig del i att öka konkurrenskraften i avlägsna områden i Europa. Dessutom kommer det nya svaveldirektivet från och med 2015 att bli en utmaning och vi hoppas att vårt projekt är av sådant intresse att vi kommer att få stöd för den resa som vi nu har börjat. 

 Ewa-May Karlsson kvarkenlänken

Juha Kytölä från Wärtsilä berättade om företagets arbete med att utveckla en hållbar sjöfart och fartyg som är långsiktigt hållbara. Anledningen till att Wärtsilä har intresserat sig för kvarkenlänken är att det ger Wärtsilä en möjlighet att utveckla och testa teknik och arbetssätt för så kallad Arctic Shipping, sjöfart i arktiska områden, något som väntas växa i takt med att polarisarna smälter

Workshopen samlade över 50 deltagare, bland annat nyckelpersoner från EU-kommissionen, EU-parlamentet, nationella parlament och myndigheter. Från regionen medverkade bland andra Elisabeth Björnsdotter Rahm (m) riksdagsledamot och Christer Lindwall (s) kommunalråd, Umeå kommun.

Kontakt Mona Mansour här om du vill veta mer om kvarkenlänken.

/Johan Leymann

05 Dec 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information