Omröstning i EU-parlamentet om CEF och TEN-T

Tisdagen den 18 december röstade EU-parlamentets utskott för transport och turism tillsammans med industriutskottet om att anta regler gällande fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Efter att ha tröskat sig igenom totalt 69 ändringsförslag godkände transportutskottet till slut, i en gemensam omröstning, förslag till resolution om CEF. Förslagen behandlade främst hur regelverket för att finansiera de transeuropeiska nätverken inom transporter, energi och telekommunikationer genom CEF ska se ut.

Tre femtedelar CEF:s budget är öronmärkta för att utveckla moderna, hållbara, säkra och högpresterande transeuropeiska transportnät. Dessa är avsedda att möta ökade prognostiserade framtida trafikflöden och syftar de till att förbättra EU:s konkurrenskraft, minska transportsektorns klimatpåverkan och öka den inre marknaden genom att optimera samverkan mellan olika transportslag. Även hamnar och viktiga sjöfartsleder kommer att utgöra en integrerad del av transportnätverket.

En tredjedel av budgeten för CEF - ca 10 miljarder Euro enligt kommissionens förslag till flerårig budgetram (MFF) - föreslås komma från EU:s sammanhållningsfond för att användas i områden som är berättigade till stöd från just sammanhållningsfonden.

CEF kommer stödja projekt av gemensamt intresse på energiområdet för att hjälpa länder att bli kvitt beroendet av en enskild energikälla, säkra tillgång till energi och bidra till en hållbar utveckling. Dessutom kommer CEF bidra till en utbyggd bredbandsinfrastruktur och projekt som främjar sammankoppling av offentliga tjänster på nätet, till exempel gränsöverskridande plattformar för offentlig förvaltning, kultur, utbildning, forskning och hälsa.

Medrapportören Dominique Riquet (EPP) sa att han hoppades att CEF inte skulle bli föremål för nedskärningar i MFF-förhandlingarna.

"CEF kommer att bli det främsta instrumentet för ytterligare integration, skapa arbetstillfällen och bidra till tillväxt och uppfyllelse av miljömålen".

Nästa steg i förhandlingarna blir nu att transport- och industriutskottens förhandlingsgrupp fortsätter diskussionen med rådet för att ta fram ett dokument som kan röstas igenom i plenum i Strassbourg.

Ändringar till EU-kommissionens förslag om nya riktlinjer för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Transportutskottet röstade igenom sitt förslag om ny riktlinjer för TEN-T, vilket omfattade bl a att lägga till en karta och nya riktlinjer för att utveckla det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) under perioden 2014-2020. Transportutskottet beslutade också att utbyggnaden av varje korridor ska övervakas och koordineras av en tjänsteman från EU tillsammans med privata, statliga, regionala och lokala aktörer för att korridorerna inte ska bli försenade. 

Projekten i TEN-T som är aktuella för finansiering från CEF kommer att väljas årligen utifrån kriterier som inkluderar mognad och europeiskt mervärde. De ska dessutom vara relevanta för att undanröja flaskhalsar och överbrygga felande länkar, särskilt på gränsöverskridande avsnitt. De bör också bidra till att länka avlägsna regioner till EU:s nätverk och medverka till att skapa moderna multimodala noder på flygplatser och runt hamnar.

Efter omröstningen sa rapportören och parlamentarikern Georgios Koumoutsakos (EPP) att "detta är projektet för EU:s transportpolitik som kommer att gynna varje EU-medborgare, oavsett om det gäller handel, arbete, turism miljöområdet. TEN-T kommer göra det möjligt för oss att vända ett lapptäcke av nationella transportnät till ett integrerat EU-nätverk år 2030".

Även medrapportören från den Socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet Ismail Ertug (S&D) betonade vikten av att tillåta en ordentlig finansiering av programmen i MFF-förhandlingarna.

Kontakta Mona Mansour om du vill veta mer om förhandlingarna

/Mona Mansour

19 Dec 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information