Passa på att ta del av Marco Polo pengar för utveckling av sjöfart och järnväg i regionen

EU-programmet Marco Polo löper under 2007-2013 med en totalbudget på 450 miljoner EUR. EU-kommissionen utlyser årliga ansökningsomgångar. 2012 års ansökningsomgång öppnades den 20 juni 2012 med en tillgänglig budget på 64,6 miljoner EUR, som beräknas tilldelas 36 projekt. Ytterligare en ansökningsomgång, som blir den sista, öppnar nästa år innan programmet såsom det är formulerat i sin nuvarande form läggs ned. Marco Polo-programmet ger stöd för projektaktiviteter som syftar till att minska trängsel på vägar som uppstår från godsfrakter, att minska miljöpåverkan från transportsystemet samt att öka intermodala transporter för att på så sätt bidra till ett mer effektivt och hållbart transportsystem. Programmet syftar särskilt till att täcka initiala förluster från godstransporter i nya eller utökade intermodala tjänster. Nytt för 2012 är att projekt ska bidra till att uppnå EU:s mål för hållbar tillväxt såsom fastslås i EU:s strategi Europa 2020.

Stöd ges för alla segment inom internationell fraktmarknad. Stödberättigade insatser är transporttjänster eller logistikkoncept; dvs inte infrastruktur, forskning och studier. Stöd beviljas till kringliggande infrastrukturinvesteringar inom vissa åtgärder.

Det av EU-kommissionen uppsatta politiska prioriteringar i 2012 års ansökningsomgång avser framför allt:

  • SSS-MoS projekt för implementering av innovativa tekniker eller tjänster som bidrar till betydande utsläppsminskningar från sjöfartstransporter (låga svavelbränslen, fartyg som använder LNG-bränsle etc) - dessa tilldelas max 20% av tillgänglig budget.
  • Transporter på inre vattenvägar - tilldelas max 10% av tillgänglig budget
  • Single wagon load traffic (SWL) - tröskel för trafikomställning till sjöfart sänks till 30 miljoner tkm.

Kriterier för deltagande:

Stödberättigade sökande ska vara juridiska personer och endast kommersiella organisationer etablerade i EU, EFTA/EES, kandidatländer samt angränsande tredje land. Stöd utbetalas endast för kostnader som uppkommer inom EU, EFTA/EES (om avtal finns) och kandidatländer (om avtal finns). Projekt måste omfatta minst 2 kommersiella organisationer/företag etablerade i minst 2 stödberättigade länder där ett av länderna måste vara ett EU-medlemsland.

Programmet definierar 5 projektformer:

  1. Trafikomställningsåtgärder (MOD)
  2. Katalysatoråtgärder (CAT)
  3. Sjömotorvägar/Motorways of the Sea (MoS)
  4. Trafikundvikandeåtgärder (TAV)
  5. Gemensamt lärande (CLA)

 

1. Trafikomställningsåtgärder:

Omställning av godstransporter från väg till mer miljöanpassade transportslag dvs sjöfart, järnväg och/eller inre vattenvägar. Projekt kan innebära t ex uppstart av nya tjänster eller att möjliggöra en betydande ökning i befintliga tjänster. Tröskel: minst 60 miljoner tkm/år; Projektlängd: 24-36 månader; Stödnivå: 35% av totala stödberättigade projektkostnader dock högst 20% till infrastrukturkostnader. Bidraget utgör högst 2 EUR/500 tkm; detta belopp är indikativt och kan komma att justeras beroende på kvalitén av inlämnade ansökningar och den faktiska miljönyttan som erhålls.

2. Katalysatoråtgärder:

Demonstration av innovativa åtgärder i syfte att lösa strukturella marknadsbarriärer inom europeiska godstransporter på järnvägar/sjöfart. Det sker huvudsakligen i 3 steg:

- tydlig definition av barriärer

- presentation av en innovativ lösning

- presentation av en trafikomställningstjänst med hög tillväxtpotential

Tröskel: i genomsnitt 30 miljoner tkm/år, Projektlängd: 36-60 månader; Stödnivå 35% av stödberättigade kostnader och högst 20% till infrastrukturkostnader. Bidraget uppgår till högst 2 EUR/500 tkm vilket kan justeras utifrån projektkvalité och faktisk miljönytta som erhålls.

3. Sjömotorvägar/Motorways of the Sea, MoS

Integrerade tjänster som syftar till att flytta över frakt från långväga vägtransporter till en kombination av sjöfart och andra transporterslag. Projektåtgärder skall vara innovativa i fråga om logistik, utrustning, produkter eller tjänster som erhålls, samt innebära trafikomställning av mycket stora godstransportvolymer och gärna tillämpning av state-of-the-art miljövänliga transportslag. MoS-projekt inom Marco Polo ska vara förenliga med MoS inom Ten-T programmet. Tröskel: i genomsnitt 200 miljoner tkm/år; Projektlängd: 36-60 månader; Stödnivå: max 35% och högst 20% till infrastrukturinvesteringar. Bidraget uppgår till högst 2EUR/500 tkm vilket kan justeras utifrån projektkvalité eller faktisk miljönytta som erhålls.

4. Trafikundvikandeåtgärder:

Syftar till att integrera transportlogistik och produktionslogistik för att minska fraktvolymen på väg med en direkt positiv påverkan på utsläppen. Trafikundvikandeåtgärder skall vara innovativa och skall inte medföra en negativ påverkan på vare sig produktionsutfall eller sysselsättning. Tröskel: i genomsnitt 4 miljoner vkm (fordons km) eller 80 miljoner tkm per år. Projektlängd: 36-60 månader; Stödnivå 35% för stödberättigade kostnader och 20% för infrastrukturkostnader. Stödnivån är högst 2 EUR/500 tkm eller 25 vkm.

5. Gemensamt lärande åtgärder:

För att förbättra samarbete och kunskapsutbyte. Projektlängd: 12-24 månader; Stödnivå: 50% av stödberättigade kostnader, dock skall det sökta bidraget inte understiga 250.000 EUR.

Projektstart sker mellan 1 januari 2012 och 1 januari 2014. Kostnader är stödberättigade tidigast från dagen efter fastställd deadline för inlämnande av ansökan. Stöd beviljas inte för åtgärder som redan avslutats. Deadline för inlämnande av ansökan i år är den 21 september. Utvärdering av ansökningar inleds av externt anlitade experter första veckan i oktober varefter utvärderingskommittén tar vid ungefär i mitten av november. Förhandlingar mellan EU-kommissionen och kortlistade sökande inleds i december och kontraktskrivning sker under första halvåret 2013.

Mer information om utlysningen finns på Generaldirektoratet för transports hemsida.

Läs mer på North Swedens hemsida.

För frågor och ytterligare information kontakta Mona Mansour.

/Mona Mansour

10 Jul 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information