Samråd om statligt stöd för forskning, utveckling och innovation

EU-kommissionen har publicerat ett samråd angående en översyn av EU:s regler om statligt stöd för forskning, utveckling och innovation. Berörda parter är välkomna att lämna in sina synpunkter fram till 24 februari.

I augusti 2011 publicerade EU-kommissionen en halvtidsöversyn om tillämpningen av de nuvarande rambestämmelserna för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation. Genom detta samråd uppmanar EU-kommissionen berörda parter att lämna bidrag och synpunkter inför kommande programperiod som påbörjas 2014.

På grundval av de inkomna svaren till samrådet kommer EU-kommissionen att utarbeta ett första utkast till reviderade rambestämmelser för forskning, utveckling och innovation som förväntas publiceras i höst.

Mer information om samrådet samt hur ni skickar in ert bidrag finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

16 Jan 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information