Samtal om Botniska Korridoren

Den 6 september anordnade North Sweden ett rundabordssamtal för Norrbotniabanans styrgrupp samt representanter för Botniska korridoren samt LKAB. Göran Färm, budgetutskottet på Europaparlamentet, och Matthieu Bertrand, DG MOVE på Europeiska kommissionen, redogjorde för aktuellt läge för Connecting Europe Facility (CEF) -processen.

120907 - Bottniska korridoren

Göran Färm, EU-parlamentariker och rapportör för CEF i budgetutskottet, förklarade att investeringsnivåernas fall i EU beror dels på minskande offentliga investeringar som är en långsiktig trend och inte enbart härrör från den ekonomiska krisen och åtstramningarna, och dels på minskade investeringar från privata sektorn som föranletts av den ekonomiska krisen. Bara genom att återställa investeringsnivån från 2008 skulle innebära skillnaden mellan lågkonjunktur och tillväxt, enligt studier som genomförts av PES.

Det finns en bred majoritet på Europaparlamentet som stödjer EU-kommissionens förslag om CEF, enligt Färm som anser att budgeten är ett minimum för genomförande av investeringar för att lyfta Europa ur den djupa krisen- investeringarna i vissa länder i EU har fallit med mer än 22% av BNP.

Vad det gäller den totala nivån på hela den föreslagna flerårsbudgeten för EU anser Sverige i likhet med övriga nettobetalande länder, att EU-kommissionens förslag är alldeles för högt och rimmar illa med de besparingar som många medlemsstater behöver genomföra p.g.a. det ekonomiska läget. EU bör inte spendera mer, utan att satsa bättre och smartare. Man måste prioritera bland utgifterna och lägga vikten vid tillväxt och konkurrenskraft. Göran Färm menar däremot att detta argument inte håller då EU:s budget inte är jämförbart med nationella budgetar. I likhet med andra Europaparlamentariker North Sweden samtalar med, motsätter sig Färm en nedskärning i EU:s totala budgetram.

Vidare redogjorde Göran Färm för de innovativa finansiella instrument, som ett sätt att ta hjälp av marknaden och investerare som normalt inte går in i infrastruktur, för att påskynda finansiering av transeuropeiska nät för transport-, energi- och telekommunikationssektorer. Bland de första av dessa finansiella instrument lanseras nu Projektobligationer, ett initiativ av EU-kommissionen som efter Rådets och EU-parlamentets godkännande tidigare i år implementeras under en pilotfas 2012-2013. Projektobligationer syftar till att tillgodose behoven av kortfristig finansiering och om att förfina instrumentet innan det införs i CEF 2014.

Talarna om den Botniska korridoren

Båda talares budskap var väldigt tydligt om att den Botniska korridoren är mycket viktig för att knyta ihop Europa och att satsningar på infrastruktur som understödjer den viktiga mineralnäringen i norra Sverige är nödvändiga. De båda återkom flera gånger om hur viktiga infrastruktursatsningarna är och Mathieu Bertrand poängterade att det inte är EU som vill ge sig in och diskutera objektstrykningar utan att det blir en tvingande konsekvens om medlemsländerna inte skjuter till de föreslagna medlen.

Göran Färm menade att det varit mycket fokus på åtstramningar och båda talarna uppmanar regionerna att hjälpa till i att försvara EU-kommissionens förslag om CEF gentemot den nationella nivån, att väcka vikten av infrastrukturinvesteringar och att det är brådskande att agera.

Den 22-23 november kommer Rådet under ett extra insatt toppmöte att försöka nå fram till en överenskommelse om en förhandlingsposition för den fleråriga budgetramen. 

/Mona Mansour

12 Sep 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information