State of play CEF

Förhandlingsläget för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

Omröstningen av CEF och TEN-T på EU-parlamentets transportutskott som var planerat den 27 november är uppskjutet till nästa utskottsmöte den 18 december och underställs plenum i Strasbourg under januari/februari 2013. Det ligger många ändringsförslag, närmare 2000, att ta ställning till och det pågår just nu  diskussioner om ändringsförslagen i syfte att banta ned och nå en överenskommelse. En del europaparlamentariker har varit missnöjda över 'the current process' och nu saktas farten ned. Som vi förstått från rapportörer och ordförande i utskottet rör det sig inte om några större ändringar i vare sig metodologin eller kartor. Hittills har inga ändringsförslag gjorts om Botniska korridoren, och det är tveksamt om dessa skulle godkänts av Europeiska kommissionen, och enligt de signaler vi fått lutar det åt att det inte blir någon förändring. De förslag som berör Sverige handlar om att inkludera inre vattenvägar från Stockholm och Göteborg.

Under hösten har CEF förhandlats i Rådet i en för ändamålet startad grupp som heter Friends of the Presidency for CEF. Ett antal utestående frågor har förhandlats i rådets partiella allmänna inriktning som antogs vid rådets arbetsgrupp för transport, telekommunikation och energi (TTE) 7 juni i år. Det har hittills under hösten genomförts ett flertal möten i Friends of the Presidency for CEF. Arbetet har varit inriktat mot att uppdatera rådets ståndpunkt rörande utkastet till förordning med ändringar till följd av den nya budgetförordningen. Mötena förväntas även behandla några utestående frågor rörande finansiella instrument och riktlinjerna för energi och telekommunikationsområdet. Riktlinjerna förhandlas dock huvudsakligen i respektive berörd rådsarbetsgrupp. Utöver detta är även fondens budget en utestående fråga. Den avgörs i förhandlingen om EU:s nästa fleråriga budgetram (MFF).

Som North Sweden tidigare rapporterat om blev det ingen överenskommelse om den fleråriga budgetramen under toppmötet den 22-23 november, läs mer här. Det är klart dock att Rådet föreslår nedskärningar i bland annat CEF. Förslaget för transportdelen i CEF ligger nu på EUR 16,9 miljarder + EUR 10 miljarder från Sammanhållningsfonden (i Europeiska kommissionens förslag avsätts ca EUR 32 miljarder till transpordelen i CEF) vilket är ändå betydligt mer än TEN-Ts budget idag som ligger på 8 miljarder EUR totalt, men otillräckligt för att uppnå uppsatta mål för EU:s transportnätverk. Det nya förslaget utgör utgångspunkten för MFF-förhandlingar på toppmötet den 7-8 februari 2013.

Sammanfattningsvis, vad gäller transportutskottets syn på de tillägg som ministerrådet gjorde i juni, finns en bred enighet om att man inte har för avsikt att lägga sig i vad medlemsländerna föreslår så länge de är beredda att täcka investeringskostnaderna och därtill tillkommer i Rådets antagna inriktning klausuler om undantag som ger medlemsländerna stort handlingsutrymme. Transportutskottet har varit tydligt med att det inte kommer riva upp vare sig metodologin eller kartorna. Man vill inte öppna Pandoras ask genom ändringar i metodologin men har ändå föreslagit viss modifiering för att inkludera ett antal nya sektioner men det är allt vad gäller listorna; man försöker avstyra shoppinglistor.  Många av ändringsförslagen som nu behandlas av utskottet på parlamentet är orealistiska och uppfattas som inspel från regionala parlamentariker för att hålla vissa regionala intressenter på glatt humör men som saknar förankring i den egna politiska gruppen eller nationellt, men dessvärre måste utskottet gå igenom alla inlämnade förslag för att nå en kompromiss.

Parlamentet är så klart medvetna om den gemensamma strategin som Rådet antagit i juni och i slutändan kommer frågan att gå till trialogen där det slutgiltiga beslutet fattas. Vad gäller den Botniska korridoren, så kan man på EC inte se någon potentiell fara för Botniska korridoren. Men naturligtvis kan man heller aldrig utesluta vissa smärre ändringar i detaljer. Vi uppfattar heller inte att parlamentet skulle föreslå borttagande av delar av sektioner vilka lagts till i Rådet antagna inriktning i juni, t ex sektioner som omfattas av den Botniska korridoren.

North Sweden bevakar processen och rapporterar vidare när vi får reda på mer.

Mona Mansour2

/Mona Mansour

05 Dec 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information