State of play transport och Cef

EU-kommissionens förslag

Mot bakgrund av en analys av medlemsstaternas planer för transportinfrastruktur uppskattar EU-kommissionen att investeringsbehoven för att färdigställa hela TEN-T nätet uppgår till 500 miljarder euro för perioden 2014-2020, varav 250 miljarder euro skulle behövas för att komplettera felande länkar och undanröja flaskhalsar på stomnätet där befintlig infrastruktur utnyttjas intensivt.

Den 19 oktober 2011 presenterade EU-kommissionen förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) som det nya finansiella instrumentet för EU:s infrastrukturprioriteringar inom transport, energi och telekommunikation.

Finansieringsramen för genomförande av CEF för perioden 2014-2020 föreslås 50 miljarder euro - i väntan på en överenskommelse om den fleråriga budgetramen för 2014-2020 - varav 31,7 miljarder euro allokeras för transportinfrastruktur. I det beloppet ingår 10 miljarder euro som överförs från Sammanhållningsfonden för finansiering av transportprojekt i stomnätet i medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden dvs medlemsländer vars bruttonationalinkomst (BNI) per invånare understiger 90% av genomsnittet i EU27 (bl a Spanien, Portugal och Grekland). Överföring av medel från sammanhållningsfonden sker för att förbättra resultaten av framför allt gränsöverskridande transportprojekt inom stomnätet i dessa länder.

CEF tillhandahåller stöd främst i form av bidrag - uppskattningsvis 18 miljarder euro för transportprojekt. Stödnivån kommer att uppgå till 20-50 procent av stödberättigade kostnader. Projekt som innebär gränsöverskridande synergier eller bidrar till att minska klimatpåverkan kommer att beviljas ytterligare 10 procent i finansiering.

Finansieringsinstrumenten erbjuds för att få privata investerare och finansinstitut att i stor omfattning delta i investeringar i transeuropeiska nät och då framföralt i vägprojekt. EU-kommissionen bedömer att högst 2 miljarder euro från CEF allokeras för finansieringsinstrumenten för transportsektorn och högst 1 miljard euro till energinät medan det finansiella stödet till bredband i första hand ska bygga på finansieringsinstrument.

För att klara sig med begränsade resurser föreslår EU-kommissionen att CEF koncentreras till projekt som är tillräckligt mogna och uppvisar ett högt europeiskt mervärde och behandlar de horisontella prioriterade områden alternativt hållbara transportformer, såsom järnväg, inre vattenvägar. CEF innehåller en förteckning av potentiella projekt: främst i form av 10 korridorer, till vilka allokeras 85 % av tillgängliga medel, och även till övriga e sträckor som föridentifierats av stomnätet.

Nuläge

I juni 2012 enades rådet om en partiell allmän riktlinje om CEF utan att gå in på förordningsförslagets finansiella bestämmelser vilket inväntas på överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Europaparlamentet, vars godkännande krävs för antagandet av förordningen, antar sin position vid plenum i Strasbourg i årsskiftet (indikativt).

Rådets antagna riktlinjer gällande CEF

Den 7-8 juni 2012 enades Ministerrådet om en partiell allmän riktlinje om CEF som endast berörde de delar i CEF som inte direkt har med förslagets finansiella delar eller andra finansiella bestämmelser, i väntan på en överenskommelse om EU:s långtidsbudget. Således kommer de artiklarna som har direkt med budgeten att göra att diskuteras i Rådet framöver. Riktlinjen avser ett ställningstagande i avvaktan på Europarlamentets första läsning av EU-kommissionens förslag vilket sker i årsskiftet då dess position antas i plenum i Strasbourg (indikativt). Rådet inhämtar först då Europaparlamentets synpunkter innan en slutlig ståndpunkt kan antas.

I Rådets utkast fastställs villkoren, metoder och förfaranden för EU:s bidrag till TEN-T projekt, medan utvecklingsstrategier, prioriteringar och genomförande åtgärder för var och en av sektorerna definieras i branschspecifika riktlinjer som kommer att antas separat. Överenskommelsen innebar att vissa ändringar införs beträffande järnvägs- och vägsektioner eller hamnar i listan över stomnätskorridorer som anges i bilagan till förordningen. Alla svenska sektioner i norra Sveriges region som föridentifierats av EU-kommissionen förblir intakta. Sträckan som omfattar ostkustbanan som tidigare saknats i EU-kommissionens läggs till. Ministerrådet förtydligar, i linje med EU-kommissionens förslag, att i fullbordandet av stomtransportnätet ingår såväl utveckling av ny infrastruktur som rehabilitering och uppgradering av befintlig infrastruktur. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd kommenterade förhandlingen med att hon välkomnade den överenskommelse som nåtts, och att hon ansåg det viktigt att i framtida förhandlingar styra in mer resurser till infrastrukturprojekt som ger ett tydligt europeiskt mervärde.

Europaparlamentet - Förslag till betänkande

Den 20 juli 2012 presenterade Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) och Utskottet för transport och turism (TRAN), förslag till betänkande avseende EU-kommissionens förslag till förordning för inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Rapportörer är Adina-Ioana Valean, Dominique Riquet och Inés Ayala Sender. Rapportörerna välkomnar EU-kommissionens förslag om ett gemensamt instrument för de tre sektorerna som man menar minskar de administrativa utgifterna. Då de finansiella behoven fram till 2020 uppskattas överskrida anslaget på 50 miljarder euro betonar rapportörerna vikten av bl a att projekturval sker med utgångspunkt från det europeiska mervärde som projekt tillför samt projektens förenlighet med Europa 2020-strategin. Rapportörerna välkomnar som utgångspunkt de 10 föridentifierade korridorer och de andra sektionerna i stomnätet och föreslår endast ett tillägg i CEF, att "Sjömotorvägar" läggs till i de horisontella prioriteringarna för att på så sätt säkerställa att det förblir prioriterat i TEN-T. Vidare vill rapportörerna se att en översyn görs av de föridentifierade projekten om Rådet enas om stora nedskärningar i budgeten. Den 18 september presenteras betänkande i TRAN-utskottet och omröstning sker 27 november 2012 i TRAN-utskottet och i januari 2013 på plenum i Strasbourg.

Diskussion om den föreslagna flerårsbudgeten för EU

Vad det gäller den totala nivån på hela den föreslagna flerårsbudgeten för EU anser Sverige i likhet med övriga nettobetalande länder, att EU-kommissionens förslag är alldeles för högt och rimmar illa med de besparingar som många medlemsstater behöver genomföra p.g.a. det ekonomiska läget. EU bör inte spendera mer, utan att satsa bättre och smartare. Man måste prioritera bland utgifterna och lägga vikten vid tillväxt och konkurrenskraft. Göran Färm, EU-parlamentariker och rapportör för CEF, budgetutskottet, menar att detta argument inte håller då EU:s budget inte är jämförbart med nationella budgetar. I likhet med andra Europaparlamentariker vi samtalar med, motsätter sig Färm en nedskärning i EU:s totala budgetram.

Det finns en bred majoritet på Europaparlamentet som stödjer EU-kommissionens förslag enligt Färm som anser att budgeten är ett minimum för genomförande av investeringar för att lyfta Europa ur den djupa krisen- investeringarna i vissa länder i EU har fallit med mer än 22% av BNP. I likhet med övriga rapportörer på TRAN och ITRE, anser Färm att om Rådet reducerar budgeten, bör medlemsländerna åläggas att specificera vilka projekt i CEF de tänker finansiera och att de stryker sådana som det inte finns finansieringsutrymme för.

Färm förklarar investeringsnivåernas fall i EU dels på minskande offentliga investeringar som varit en långsiktig trend och inte enbart härrör från den ekonomiska krisen och åtstramningarna, och dels på minskade investeringar från den privata sektorn som föranletts av den ekonomiska krisen. Bara genom att återställa investeringsnivån från 2008 skulle innebära skillnaden mellan lågkonjunkturen och tillväxt, hävdas genom en studie av PES.

Den 6 juli 2012 presenterade Göran Färm budgetutskottets synpunkter om CEF. Rapporten förespråkar användning av innovativa finansiella instrument, som ett sätt att ta hjälp av markanden och investerare som normalt inte går in i infrastruktur, för att påskynda finansiering av transeuropeiska nät för transport-, energi- och telekommunikationssektorer. Bland de första av dessa finansiella instrument lanseras nu Projektobligationer (Project Bond Initiative), ett initiativ av EU-kommissionen som efter Rådets och EU-parlamentets godkännande tidigare i år implementeras under en pilotfas 2012-2013. Projektobligationer syftar till att tillgodose behoven av kortfristig finansiering och om att förfina instrumentet innan det införs i CEF 2014.

Brian Simpson, ordförande i Europaparlamentets transportutskott argumenterar för att den föreslagna budgetökningen för TEN-T investeringar från dagens 8 miljarder euro till 31,7 miljarder euro i CEF är realistisk. Simpson understryker att de riktade satsningarna som föreslås bl a i CEF är avgörande för att ge en uppsving för tillväxt och sysselsättning i Europa och att nedskärningar i detta politikområde skulle klart stå i strid mot de uppsatta målen i Europa 2020-strategin.

Vad det gäller antalet föridentifierade projekt i bilagan till CEF-förordning och de tillgängliga medlen i långtidsbudgeten för perioden 2014-2020, anser Simpson att alla försök från Europeiska rådet att fastställa nationella önskelistor utan att tillhandahålla lämplig finansiering bör avvisas. I allmänhet delas Simpsons uppfattning av flertalet utskottsmedlemmar; det finns en oro för att program med fokus på tillväxt, som CEF, kan drabbas för en uppgörelse om den långtidsbudgeten. 

Mona Mansour2

/Mona Mansour

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour
Telefon: +32 (0)2 282 18 28
Mobil (Belgien): +32 (0)475 77 39 63

12 Sep 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information