TENT dagen

Den 28 november arrangerades TEN-T dagarna i Bryssel för att diskutera den framtida utvecklingen av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).    

TEN-T dagen öppnades med att Siim Kallas, kommissionär med ansvar för transportfrågor, gav sin syn på varför TEN-T är viktigt för att säkra europeisk tillväxt och sysselsättning. Bland annat pekade kommissionären på att det finns stora brister i infrastrukturen mellan länder samt vid omlastningsnoder mellan olika transportsätt. Dessa flaskhalsar, menar Kallas, måste byggas bort eftersom de utgör hinder på den inre marknaden. Kallas ser en risk med att MFF-förhandlingarna inte bli klara i tid och att ett kommande budgetramverk innehåller oproportionerliga nedskärningar på TEN-T och CEF.

121128 - Siim Kallas TEN-T dagen

Brian Simpsson, EU-parlamentariker, och ordförande i transportutskottet, uttryckte ett missnöje med att processen för att komma överens om EU:s fleråriga budgetram (MFF) inte kommit längre. Simpson framförde att EU borde stå fast vid kommissionens förslag och stryka många av de tillägg som kommit till under processen i EU-parlamentet och var besviken över att medlemsstaterna föreslår nedskärningar i fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

- Tyvärr går nationellt särintresse fortfarande först när rådet och EU-parlamentet ska förhandla. 

Efthermios Flourentzou, kommunikationsminister på Cypern, redogjorde kort för förhandlingsläget i rådet med CEF. Han pekade på att det är viktigt att utreda möjligheten till att, i högre grad än i dag, finansiera kommande infrastrukturprojekt med nya innovativa finansieringslösningar. En sådan, lösning skulle enligt Flourentzou kunna vara att använda olika former av offentlig-privat samverkan om Europa ska kunna göra de enorma investeringarna som krävs. Innovativa finansieringslösningar är extra viktigt nu under den ekonomiska krisen. 

Dominique Riquet, europaparlamentariker och rapportör för fonden för ett sammanlänkat Europa menade att hela TEN-T nu är under attack från medlemsländerna och att det inte är rimligt att det under förhandlingarna om MFF diskuterats att frysa infrastrukturbudgeten till 2020 till dagens nivåer. Han fortsatte med att påtala hur viktiga de korridorer som finns med i TEN-T är för att bygga klart den inre marknaden. 

- I dag ser vi att rådet tar fram en krisbudget som sträcker sig över 7 år, det är inte rimligt att tänka att vi kommer att vara i lågkonjunktur så länge. Vi behöver en budget för tillväxt och sysselsättning, sade Riquet.

Chris Hurst från europeiska investeringsbanken (EIB) sade att det i dagens ekonomiska situation finns väldigt begränsade möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik samtidigt som stora investeringar behöver göras. I detta läge menade Hurst att projektobligationer kan spela en roll om pengar från EU finns med för att minimera risk.

Ines Ayala Sender, europaparlamentariker och rapportör för fonden för ett sammanlänkat Europa sa att EU-kommissionen och EU-parlamentet driver en mer expansiv linje än rådet och uppmanade  samtliga deltagare på konferensen att kontakta sina statschefer om vikten av infrastruktur inföör nästa toppmöte i februari.

- Det finns många projekt som är bra, lönsamma och skapar viktiga synergier men pengar till genomförande saknas.

/Johan Leymann

05 Dec 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information