Utlysning till förslag inom TEN-T

EU-kommissionen har presenterat en ny utlysning inom området TEN-T som en del av 2011 år arbetsprogram. Utlysningen har fem mål:

  1. Att stödja utvecklingen av integrerade och miljövänliga transportsystem med syfte att öka antalet transportmedel med låga koldioxidutsläpp.
  2. Att stödja utvecklingen av infrastruktur och att bidra till anpassningen till klimatförändringen genom studier och genom att införa alternativa bränslen.
  3. Att snabba på implementeringen av TEN-T projekt inom alla olika transportsektorer med syfte att skapa en rad utvecklade projekt till 2014. Även projekt som stödjer det gemensamma europeiska luftrummet (SES) inkluderas i detta.
  4. Att involvera den privata sektorn i utvecklingen och finansieringen av projekt inom infrastruktur som stödjs av EU genom implementeringen av offentliga-privata partnerskap, OPP (PPP).
  5. Att stödja den långsiktiga implementeringen av TEN-T nätverket genom att stödja projekt som använder sig av multimodala aspekter, investeringsalternativ och effektiva administrativa strukturer.


Budget
Den totala budgeten som är anslagen under den årliga utlysningen 2011 är 200 miljoner euro. Medfinansieringen för projekt kommer i de flesta fall att ligga på mellan en och fem miljoner euro utom för projekt under mål fyra som kommer att beviljas medfinansiering mellan 500 000 och 2,5 miljoner euro

Berör
Utlysningen är öppen för medlemsstater eller internationella organisationer, privata företag eller offentliga organisationer i samarbete med medlemsstater. Endast projekt som följer de intressen som presenterades i TEN-T Guidelines är berättigade till medfinansiering. Ett projekt som redan får EU-medel från annat håll är inte berättigad stöd inom denna utlysning.

Övrigt
För frågor och ytterligare information kontakta Mona Mansour

Deadline för utlysningen är den 13 april 2012.

Mer information om utlysningen finns på TEN-T EAs hemsida som ni kommer till genom att klicka här

För att ansöka krävs först att TENtec eSubmission fylls i elektroniskt, blanketten finns på länken ovan. Sedan ska den fullständiga ansökningen skickas med brev till adressen:

European Commission
TEN-T Exectutive Agency
W910 - 03/17
Calls 2011
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles
Belgique

11 Jan 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information