20 åtgärder för transportsektorn i den inre markanden

Europeiska kommissionen har listat 20 exempel på åtgärder som vidtagits inom transportsektorn för att förverkliga EU:s inre marknad som baseras på de fyra friheterna; fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital. Exemplen presenteras i en rapport som nyligen publicerats av kommissionens generaldirektorat för transport.

Till åtgärderna som nämns hör insatser som gjort transporter säkrare för passagerare och anställda genom t.ex. gemensamma regleringar för arbetstider och standardiserade kontroller för utrustning för flygtrafik. Insatser inkluderar även regleringar som minskar transporternas påverkan på den globala uppvärmningen genom att uppmuntra användningen av alternativa bränslen och insatser för att minska utsläppen i städer och förbättra luftkvalitén. Insatserna har också syftat till att göra transporterna effektivare genom t.ex. avlägsnandet av juridiska och praktiska hinder i form av regelverk och gränskontroller.

Läs om de 20 åtgärderna för den inre marknaden i kommissionens rapport

/ Niklas Johansson

08 Apr 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information