allmäna riktlinjer för alternativ infrastruktur

Den 5 december antog Ministerrådet i EU en allmän riktlinje för minimum utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen i EU. Den antagna riktlinjen är en del av "Clean power for transport"- initiativet.

Riktlinjen som Rådet antog strävar efter att skapa tillräcklig infrastruktur och gemensamma standarder, vilket anses vara viktiga åtgärder för att öka konsumenternas efterfrågan på alternativa bränslen som el, vätgas och naturgas. EU-kommissionen vill med dessa infrastruktursatsningar skapa ett incitament och uppmuntra fordonstillverkarna att utveckla och bygga fler fordon som drivs på alternativa bränslen. Ökat upptag av alternativa bränslen i alla transportslag - väg, järnväg, vatten och luft - skulle minska transportindustrins oljeberoende och därmed förbättra EU: s energisäkerhet, och minska sina utsläpp av växthusgaser. 

Enligt den allmänna riktlinjen, ska varje medlemsland anta en nationell politiskram för utvecklingen av en nationell marknad för infrastrukturen av alternativa bränslen. Bland annat ska det finnas nationella mål för utvecklingen av nämnda infrastruktur. Utöver detta, omfattarden antagna riktlinjen minimum mål för utbyggnaden av infrastrukturen och en deadline när det ska vara klart. Medlemsländerna måste bland annat sätta särskilda mål för antalet elektroniska laddningsplatser, LNG stationer i maritima hamnar, LNG och CNG stationer för fordon och det ska finnas möjligheter att driva fartyg med ström när fartyg ligger vid kaj. 

Tidsramar och Tekniska Standarder

EU-kommissionen vill ge medlemsländerna flexibilitet att sätta sina egna mål för den alternativa infrastrukturen inom deras nationella politiska ramar.  Detta bör ge medlemsstaterna tillräckligt med tid för att utföra omfattande analyser av den nationella situationen, fastställa exakta siffror samt fastställa mål som kommer att ge realistiska signaler till marknaden. EU-kommissionen kommer att offentliggöra de nationella målen, baserat på rapporter från medlemsländerna. Minimum infrastrukturutbyggnaden bör vara på plats senast 2030.

Gemensamma tekniska standarder ska tillämpas i EU med syfte att göra alla nya laddningsstationer och tankstationer interoperabla mellan medlemsländerna. För att ge konsumenterna tydlig vägledning, ska information från nationella myndigheter, manualer och återförsäljare finnas tillgängligt om de olika bränslena och tankningsstationer respektive laddningsstationer.

Den antagna riktlinjen kommer nu att diskuteras med högsta prioritet med Europaparlamentet snarast och North Sweden kommer givetvis att följa upp frågan i framtiden.

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office. 

Om den antagna riktlinjen.

/Mona Mansour & Filip Ingelström

17 Dec 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information