Baltic Sea NECA

Den 5 mars 2013, samlades intressenter från sjöfartsnäringen, teknikbolag, HELCOM, EU och ett antal observatörsorganisationer för att diskutera genomförande av Baltic Sea NECA - ett NOx utsläppskontrollområde vilket lyder under Bilaga VI till MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening från fartyg.

båt

HELCOM har lämnat in en ansökan till den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, om att utse Östersjön till ett NECA- utsläppskontrollområde för kväveoxider. Östersjön har redan utsetts till SECA-utsläppskontrollområde för svaveloxider. Förslaget måste godkännas av de länder som skrivit under den internationella konventionen för att förebygga utsläpp från fartyg, MARPOL.

Vid HELCOM-konferensen den 5 mars diskuterades olika tekniska lösningar med potential att möta de strängare kraven på NOx-utsläpp - de så kallade Tier III - omfattande katalysatorkonverterare (SCR), Avgasåterföring (EGR), och alternativa bränslen, inbegripet flytande naturgas (LNG).

IMO har redan infört begränsade NOx-utsläpp från sjöfarten som en del av "North American ECA", som trädde i kraft den 1 augusti 2012. Den nordamerikanska ECA kommer att i 2016, medföra striktare kontroller av utsläppen av svavel, kväve och partiklar för fartyg längst med kustområdena i Kanada, USA och de franska utomeuropeiska förvaltningsområdena Saint-Pierre och Miquelon.

I Östersjön, skulle NECA-statusen på NOx komplettera den befintliga SECA- för svavel i fartygsbränslen och båda regleras i samma bilaga i MARPOL-konventionen. Medan svavlet bidrar till försurning av mark och har negativa hälsoeffekter orsakar kvävet övergödning - en nyckelfråga för Östersjöns marina miljön. NECA skulle endast gälla nya fartyg (byggda på eller efter 2016) och skulle enligt förslaget innebära avsevärt lägre kostnader jämfört med SECA.

Kontakta Mona Mansour för mer information. 

/Mona Mansour

06 Mar 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information