Barents Univeristy Meeting

- Hur kan vi öka vårt samarbete inom Barents i nästa programperiod?

Under 2012 hölls den första workshopen för Barents Horisont 2020 i St. Petersburg, arrangerat av North Sweden med Länsstyrelsen Norrbotten som inbjudande part i egenskap av ordförande i Regionala Barentsrådet och Universitet i Archangelsk som värd. Den 19-20 november 2013 var det dags att följa upp mötet med en workshop, denna gång i Bryssel. Workshopen arrangerades även denna gång av North Sweden European Office för Länsstyrelsen i Norrbotten i samarbete med Barents Joint Working Group on Education and Research (JWGER) under ledning av Universitetet i Archangelsk.

Den 19-20 november samlades i Bryssel 45 representanter från tretton universitet och världsledande forskningsinstitut i Barentsregionen, Europas nordligaste samarbetsregion. Barentsregionen omfattar de nordligaste regionerna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Workshopen syftade till att identifiera samarbetsområden inom forskning och innovation, samt möjligheter att driva gemensamma projekt - i första hand inom ramen för EU:s kommande program för Forskning och Innovation, Horisont 2020 (budget 70 miljarder Euro).

131120 barents 2013

- Vi måste svara på de utmaningar som finns inom Barentsområdet och Arktis, genom att samarbeta inom Barentsområdet gör vi oss starkare och jag hoppas att denna workshop ska medverka till att vi ser möjligheter att stärka vårt samarbete ytterligare inom Forskning och Innovation, sade Marina Kalinina, i sitt välkomsttal (ordförande JWGER och Vice-Rektor för internationellt samarbete vid Archangelsk Federala Arktiska Universitet).

- Detta är en unik sammankomst där representanter från alla Barentsuniversitet, forskningsinstitut, landsting och regioner, samlas för att diskutera gemensamma forskningsfrågor för att etablera ett starkare samarbete inom områden av gemensamt intresse, såsom råvaror, klimat, arktiska frågor, ursprungsbefolkningar, e-hälsovård och mycket mer med också stor betydelse för hela EU, säger Mikael Janson, Direktör på North Sweden European Office.

Under de två dagarna arbetade Barentsdeltagarna i arbetsgrupper där ICT, energi och klimat och Arktiska frågorna diskuterades för att finna olika möjliga sammarbetsprojekt inom EU:s nya forskningsprogram, Horisont 2020.

Barentsgruppen fick även möjlighet att träffa aktörer på EU-arenan, bland annat Stijn Billiet, EU-kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske, , som pratade om EU:s arbete inom de arktiska frågorna.

- Vi ser den lokala och regionala nivån som ett väldigt viktig i vår dialog i samband med de Arktiska frågorna, då ni har expertkunskapen som lever i och känner området.

Senaste nytt inom Forskning och Innovation, FoI, inom EU berättade Dimitri Corpakis, EU-kommissionen, Generaldirektoratet för forskning och innovation.

- I EU:s nya forskningsprogram, Horisont 2020 kommer vi att gå ifrån forskning till att inkludera forskning och innovation samtidigt som vi även vill att små och stora företag ska delta i större utsträckning än tidigare.

Richard Tuffs, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) berättade om deras regionala arbete inom FoI och om nyckeln i partnerskap och samarbete.  

För vår region i norra Sverige deltog Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt Norrbottens och Västerbottens landsting och Region Västerbotten.

Läs även om det rundabordssamtal om Arktis som anordnades i anslutning till Barentsmötet

För mer information: kontakta Lars Wikman, Senior Adviser European Affairs, North Sweden 

/MB

20 Nov 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information