Botniska korridoren

Botniska korridoren har genom två järnvägsprojekt uppmärksammats som en viktig del i Europas järnvägsinfrastruktur.  Projekten medfinansieras av EU med 3,5 miljoner euro från TEN-T-programmet och kommer med stöd från EU att utöka kapaciteten på den Botniska korridoren. 

Det ena projektet avser en studie om en ny linje och erhåller 1,5 miljoner euro. Det andra projektet får ett bidrag om 2 miljoner euro för byggandet av tre mötesplatser och syftar till att minska antalet förseningar och öka kapaciteten på sträckan. Båda projekten kommer att bidra till att förbättra kapaciteten på sträckan Gävle-Sundsvall och på så sätt klara av att hantera de förväntade trafikökningarna. 

- Nu förväntar jag mig att den svenska regeringen snabbt ger sitt stöd till Norrbotniabanan AB:s ansökan så att en första etapp av Norrbotniabanan kan komma närmare ett förverkligande, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten. 

- Norrbotniabanan, som är en delsträcka av Botniska korridoren, finns också med i de transportstråk som EU-kommissonen pekat ut, varför det borde finnas stora möjligheter till ett positivt beslut från EU, avslutar Erik Bergkvist.

Läs pressmeddelandet här
Läs North Swedens nyhet om Norrbotniabanan AB:s ansökan om medfinansiering från EU:s program TEN-T

In English 

För mer information kontakta Mona Mansour

/Mona Mansour

20 Feb 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information