CEF godkändes av Coreper

Coreper, medlemsstaternas ständiga representationer i Bryssel, godkände idag den slutliga kompromiss som nåtts mellan Rådet och Europaparlamentet i förhandlingarna om Connecting Europe Facility (CEF), det framtida finansieringsinstrumentet för de transeuropeiska näten (TEN) inom områdena transport, energi och telekommunikation.

I förslaget till förordning om inrättande av CEF fastställs villkor, metoder och förfaranden för EU:s stöd till TEN-projekt. CEF kommer att ersätta de befintliga rättsliga grunderna för TEN-finansiering. 

Den slutliga budgeten fastställs först efter det att förhandlingarna med Europaparlamentet avslutats om nästa fleråriga budgetram (MFF). CEF:s totala budget väntas motsvara det som stats- och regeringscheferna fastställde vid toppmötet i februari i år d.v.s. en total CEF-budget på EUR 29,299 miljoner varav EUR 23,174 miljoner (inkl EUR 10 miljarder öronmärkta i Sammanhållningsfonden) går till transportsektorn, EUR 5,126 miljoner till energisektorn och EUR 1 miljard för telekommunikationer. Ytterligare medel tillkommer från privata och offentliga aktörer genom användning av innovativa finansiella instrument som exempelvis projektobligationer.

Överenskommelsen på Coreper-mötet idag innebär att enighet finns därmed om hela kompromissen och inklusive de frågor där meningsskiljaktigheterna varit störst i förhandlingarna:

CEF-stöd till innovativa finansiella instrument får inte överstiga 10% av övergripande CEF-budget. Initiativet projektobligationer inleds under 2014 och 2015 och fullständigt genomförande är avhängigt en oberoende utvärdering av den inledande fasen. 

Inom transportsektorn vidgas CEF-finansiering för att omfatta SESAR-komponenter, implementering av transportinfrastrukturer i noder på stomnätet, studier för gränsöverskridande projekt och andra åtgärder på TEN-T:s övergripande nät som syftar till att överbrygga felande länkar eller att installera ERMTS (det europeiska signalsystemet) på godskorridorerna.

Coreper enades kring en anpassning av korridorerna på stomnätet till de befintliga godskorridorerna. 

Inom energisektorn, fastställs att CEF-stöd utgår främst i form av finansiella instrument för att på så sätt öka hävstångseffekten och frigöra annat kapital. Prioritet i arbetsprogrammen under de två första åren ges för målen att eliminera flaskhalsar i energisystemet samt att fullborda den inre marknaden för energi. Elektricitetsprojekt uppmärksammas särskilt.

Bestämmelserna om telekommunikationer anpassas för att återspegla det ändrade förslag till förordning om riktlinjer för TEN-telekommunikationsnät som antogs av Europeiska kommissionen 28 maj och som är ännu föremål för diskussioner. En utestående fråga finns kvar huruvida CEF-medel ska finansiera bredbandsprojekt. På Coreper-mötet var delegationerna från Sverige, Tyskland, Frankrike och Spanien bl a vilka ifrågasatte detta medan Polen, Rumänien och Italien vill bibehålla möjligheten för CEF-finansiering för bredband. Europeiska kommissionen samt ordförandeskapet förklarade att finansiering av bredband är av stor politisk betydelse för Europaparlamentet. Man enades därför om att inte ändra formulering i texten och frågan skjuts fram i väntan på överenskommelse om riktlinjerna för telekommunikationer. 

En större tonvikt läggs på synergier mellan de tre sektorerna till exempel genom att föreskriva att Europeiska kommissionen kommer att lansera minst en sektorsövergripande ansökningsomgång. 

Den överenskomna förordningstexten godkänns formellt av Europaparlamentet, vars omröstning i plenum väntas äga rum under hösten 2013, och först därefter formaliseras den även på Rådet. 

Läs pressmeddelandet från Rådet här om CEF-godkännande av Coreper

Läs tidigare uppdatering om CEF här

/Mona Mansour

10 Jul 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information