EP godkännande av TEN & CEF

Den 19 november antogs förordningstexterna för TEN-T och CEF av Europaparlamentet under dess plenarsession i Strasbourg. Europaparlamentet har därmed gett sitt slutliga godkännande för EU:s infrastrukturpolitik samt EU:s finansieringsmekanism för de transeuropeiska näten.

Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) - EU:s nya infrastrukturpolitik

EU:s nya infrastrukturpolitik, är ett paradigmskifte. Den omvandlar det nuvarande lapptäcket av europeiska vägar, järnvägar, luftfart samt sjö- och inrevattenvägar till ett sammanhållet transeuropeiskt transportnät, TEN-T. Det förklarade Ismail Ertug, föredragande för TEN-T i transportutskottet, i debatten som föregick omröstningen av riktlinjerna för utvecklingen av TEN-T. TEN-T bygger till skillnad mot tidigare på 9 stomnätskorridorer:

- 2 nord-sydliga korridorer

- 3 öst-västliga korridorer

- 4 diagonala korridorer

Korridorerna utgör huvuddelen av TEN-T:s stomnät, d.v.s. den delen av transportnätet i EU där trafiken är som mest intensiv. Därutöver består stomnätet av ett antal föridentifierade objekt vilka anses kritiska för fullbordande av stomnätet. Stomnätet skall stå klart senast 2030. Det övergripande nätet, den delen av TEN-T som syftar till att säkerställa full täckning av EU och tillgänglighet för alla regioner, skall vara slutfört senast 2050.

Connecting Europe Facility (CEF) - Finansieringsmekanismen för TEN

Europaparlamentet godkände i en separat omröstning den förordningstext om Connecting Europe Facility, CEF, som tidigare i år träffats med medlemsländerna och Europeiska kommissionen. CEF syftar till att påskynda finansieringen för att slutföra nyckelobjekt i de transeuropeiska transport-, energi-och telekommunikationnäten. CEF kommer att ha en total budget på ca € 29,3 miljarder (2011 års priser) för perioden 2014-2020, varav € 23,2 miljarder öronmärks för investeringar i transportinfrastruktur, € 5,1 miljarder för att modernisera och utöka energiinfrastrukturen för främst el och även gas samt att öka försörjningstryggheten, och € 1 miljard till telekommunikationsnät för att stimulera utvecklingen av bredbandsnät och digitala tjänster.

Kostnaden för att slutföra den första etappen av stomnätet inom TEN-T under 2014-2020 uppskattas till € 250 miljarder. Unionsfinansieringen skall trigga fram ytterligare investeringar från medlemsländerna för att främst slutföra projekt med högt europeiskt mervärde dvs sådana som avser förbindelser vid gränsövergångar och övriga länkar som annars inte skulle byggas utan unionsintervention och även att frigöra kapital från privata investorer för att realisera de föridentifierade investeringarna i energi- och telekommunikationsinfrastruktur.

Förordningar godkändes med röstsiffrorna:

För TEN-T: 546 ja, 104 nej och 41 nedlagda

För CEF: 583 ja, 91 nej och 17 nedlagda.

Övre Norrland

I Övre Norrland erhålls ny TEN-T status för järnvägssträckorna Botniabanan, Norrbotniabanan, Haparandabanan (samtliga delsträckor av den Botniska korridoren) samt Malmbanan vilka ingår i stomnätet och för Blåvägen E12 och för Umeå hamn vilka utgör delar i det övergripande nätet. Luleå hamn kommer att utgöra en av ett fåtal hamnar i Sverige (totalt 5) och Europa med stomnätsstatus. En stomnätshamn har en nyckelroll i EU:s stomnätsstruktur och är kritisk för realiserande av stomnätet genom dess sammanlänkning till vägs- och järnvägsnätet samt terminaler och närsjöfart.

Vad händer härnäst?

Rådet väntas rösta om förordningstexterna i den närmast planerade rådskonstellation där det finns ministernärvaro. Förordningstexterna publiceras därefter i Europeiska unionens officiella tidning och träder då i kraft. Allt beräknas ske inom kommande 2-3 veckorna. En förordning är en bindande rättsakt, och när den har trätt i kraft gäller den likadant i alla medlemsländer som en del av den nationella lagstiftningen. Den legala basen kommer därmed att finnas på plats innan utlysningen av kommande ansökningsomgång för TEN-T öppnar i december. DG Move väntas i dagarna publicera ett meddelande för vägledning om den praktiska innebörden av förordningstexterna.

North Sweden seminarium "Learning from the TEN-T Days and regional perspective", 28 november i Bryssel

Informationsdag TEN-T utlysning, 13 december 2013 i Bryssel

State of Play - TEN-T och CEF (30 oktober 2013)

/Mona Mansour

 

 

20 Nov 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information