Förordningstexter publicerats i OJ

Europeiska kommissionen, DG MOVE, har idag publicerat förordningstexterna för TEN-T och CEF i Europeiska unionens officiella tidning (OJ).

Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) samt förordning om inrättade av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) återfinns på länkar:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa.

/Mona Mansour

20 Dec 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information