Frukostseminarium (1)

Torsdag 27 mars anordnade North Sweden inom ramen för Botniska korridoren och tillsammans med svenska och finska regionkontor i Bryssel ett frukostseminarium om CEF och TEN-T med fokus på Botniska korridoren i Europaparlamentet i Bryssel.  Seminariet anordnades på initiativ av North Sweden European Office mot bakgrund av de pågående förhandlingarna om Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och Connecting Europe Facility (CEF) dvs fonden för ett sammanlänkat Europa. Värdar för seminariet var Europaparlamentarikerna Marita Ulvskog (S&D) och Petri Sarvamaa (EPP). 

I sitt öppningsanförande framhöll Marita Ulvskog, ledamot i utskottet för industrifrågor, att syftet med TEN-T är att garantera alla europeiska regioners tillgång till marknaden. Hon påpekade att norra Europa delar många utmaningar med Södra Europa i form av brister i infrastrukturen, avstånd till utbildning och arbetstillfällen. "Införande av Botniska korridoren i TEN-T nätverket motiveras av den stora volymen råvaror som går till resten av Europa och ökningen av transporter med råvaror vilket resulterat i flaskhalsar." Ulvskog betonade vikten av att bygga upp infrastrukturen och behovet av energieffektiva och rena transporter, men främst vikten av att skapa arbetstillfällen och tillväxt.

130328-Bild-1-sve

Desirée Oen, ledamot av Kommissionär Siim Kallas kabinett med ansvar för TEN-T portföljen, framförde att Europeiska kommissionen är glad att frukostmötet anordnades då Europeiska kommissionen arbetar hårt för att förbättra infrastrukturen för att behålla Europas konkurrenskraft och stödja den inre marknaden. TEN-T förslaget som Europeiska kommissionen lagt fram, ska implementeras senast 2030 och planerades med en budget på 50 miljarder euro. Efter toppmötet om den fleråriga budgetramen enades medlemsländerna istället om en budget på 23,3 miljarder euro. Därför måste medlemsstaterna vara redo när Europeiska kommissionen utlyser ansökningsomgångar. Botniska Korridoren har redan nu tillgångar i form av organisationen vilket medför en stark position i konkurrensen om finansiering.   

130328-bild-2-sve

Oen framför att Europeiska kommissionen varit övertygad om att Botniska korridoren skulle införas i stomnätet, vilket skett efter att ha följt en strikt metodologi för att identifiera de viktigaste sträckorna i Botniska korridoren."Detta hade  starkt stöd av de finska och svenska regeringarna och industrin i dessa länder"  betonar hon och fortsätter "Botniska korridoren kommer att tillhandahålla en god infrastruktur för transport av råvaror från Norra Europa."  Desirée Oen nämner i sitt tal de arbeten som redan påbörjats och avslutats på Botniska korridoren, vad det gäller uppgradering, elektrifiering samt anläggning av en helt ny delsträcka på Haparandabanan, uppgraderingar av  järnvägssträckan mellan Seinäjoki och Uleåborg samt arbeten för att slutföra den nya järnvägssträckan  söderifrån och upp till Umeå. Desirée Oen fortsätter"En viktig och ny järnvägssträcka kommer att slutföras mellan Umeå och Luleå. Detta är viktigt för Europeiska kommissionen då denna delsträcka har tagits med i bilagan i CEF "Övriga sektioner i stomnätet". Detta gör sträckan Umeå-Luleå  berättigad till stöd enligt Europeiska kommissionens förslag."

Oen menar vidare att resultaten av förhandlingarna inom TEN-T har hittills varit goda, men att det finns fortfarande hinder som måste övervinnas då förhandlingarna fortfarande pågår. Hon påpekar också att huvudansvaret ligger på medlemsländerna, om de vill utveckla projekten eller ej.

Ismael Ertug, Europaparlamentariker och rapportör för TEN-T på transportutskottet, säger att revidering av riktlinjerna för TEN-T innebär en möjlighet att sätta upp nya prioriteringar. "Botniska korridoren är viktig för målet att binda ihop Europa med de norra delarna, detta för att möte behoven från industrin i norr och för att förse resten av Europa med råvaror. För detta krävs insatser i järnvägen med till exempel dubbelspår för att undvika flaskhalsar."

130328-bild-3-sve

I trialogförhandlingarna mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet arbetar Europaparlamentet för att se till att projekten får tillräcklig finansiering genom åtaganden från medlemsstaterna i form av en bindande förordning om deadline, vilket Ministerrådet motsätter sig. "Tidigare har avsaknaden av åtaganden lett till att projekt försenats då det saknats finansiering och det skett regeringsskiften i medlemsländerna, detta vill Europaparlamentet undvika genom bindande åtagandena från medlemsländerna", avslutar Ertug.

Tuula Untinen, Logistikchef på Stainless Coil EMEA Outokumpu, berättar om förutsättningarna som industrin i regionen arbetar under. Företaget är verksamma i Torneå i norra Finland. 60% av företagets transporter går via båtar vilket innebär 400 skepp per år, deras behov av transporter ökar markant. "De beräknande effekterna av svaveldirektivet med 40% högre kostnader för sjötransporter och ökningar i priset på diesel skapar utmaningar för företagets transportbehov", säger Untinen. Om Botniska korridoren är lösningen säger Untinen att antalet vagnar som företaget skickar stiger, det som är det största problemet för företaget är en 10 kilometer lång sträcka mellan Finland och Sverige där tågen inte kan köra på grund av skillnaderna i spårvidd, det leder till extrakostnader för omlastning. Untinen nämner också att möjligheten att i framtiden låta Arktiska korridoren ansluta transportnätet till Nordostpassagen. Förra året använde 46 skepp denna väg för att ta sig till Asien.

130328-bild-4-sve

I det avslutande anförandet framför Petri Sarvamaa, Europaparlamentariker och ledamot av transportutskottet, att "Vi vet nu vad vi borde vetat förra sommaren; att det inte finns några magiska medel att hantera de problem som svaveldirektivet medför, nationell budget har inte utrymme att stödja övergången till ny teknik. En längre övergångsperiod hade kunnat mildra effekterna på industrin." Sarvamaa lyfter frågan varför transportinfrastruktur är så viktig, och säger att det är en fråga i kärnan av den europeiska integrationen, ett transeuropeiskt nätverk är även ett ideologiskt mål. "Om medlemsstaterna inte aktiverar sig så kommer inte Europeiska Unionen att göra det för dem. Medlemsstaterna borde redan redovisa sina planer med det gör dom inte, detta är en väckarklocka för de nationella regeringarna", uppmanar Sarvamaa.

130328-bild-5-sve

Under de efterföljande diskussionen framförde Sören Larsen, Nordic Logistics Association, att det behövs förbättringar av infrastrukturen på vägarna så väl som tåganslutningar då råvaror inte kan transporteras effektivt och miljövänligt via transporter på land. Mikael Janson, North Sweden, framförde att på den svenska sidan finns det en gammal enkelspårig järnväg men ingen som erbjuder sig att bygga någonting nytt, det finns ingen kapacitet. Det framstår som att vi inte har något problem med kapaciteten då ingen har några förväntningar, men de förbättringar som ändå gjorts visar tydligt att det finns stor potential och användning av infrastrukturen. Daniel Frelén, Central Sweden, säger att nyckeln finns i ett holistiskt perspektiv. Även de södra delarna av Botniska korridoren måste beaktas, det gäller två sträckor som föreslås i ministerrådets överenskommelse om CEF, fortsätter Frelén. En av frågorna som diskuteras är om bilagorna ska öppnas eller ej.

Seminariet lockade fler än 50 deltagare från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, ständiga representationer, lobbyorganisationer och regionkontor i Bryssel. Mikael Janson, direktör för North Sweden European Office var moderator under seminariet.

För mer information kontakta Mona Mansour

In English

/Mona Mansour

28 Mar 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information