Horisont 2020 en fördjupad beskrivning

Det europeiska ramprogrammet för Forskning och Innovation, Horisont 2020 - har inletts. Horisont 2020 pågår under perioden 2014-2020, med en total budget på ca 80 miljarder euro och är världens största samlade program för forskning och innovation. Den 11 december kom de första utlysningarna för 2014 och 2015. De första två åren av programmet har en budget på ca 15 miljarder euro var av ca 7,8 miljarder kommer delas ut under 2014.

Fokusområden inom Horisont 2020
Det nya ramprogrammet för forskning och innovation fokuserar på tre delar utifrån huvudprioriteringarna inom ramen för Europa 2020 strategin:

Excellent Science
Detta fokusområde syftar till att främja EU:s ställning som världsledande inom den vetenskapliga arenan. Aktiviteter under Excellent Science är tänkta att stärka och utvidga spetskompetensen inom den vetenskapliga basen samt befästa det europeiska forskningsområdet för att göra EU:s forsknings- och innovationssystem än mer konkurrenskraftigt på den globala forskningsarenan.

Excellent Science har fyra specifika mål:
1. Europeiska forskningsrådet (ERC)   ska tillhandahålla finansieringsmöjligheter för att forskning ska kunna ske  inom de mest lovande fälten i vetenskapens framkant, utifrån en unionsomfattande konkurrens.
2. Det ska satsas mer på nya och lovande forsknings- och innovationsområden. Dessa ska bland annat stödja forskningssamarbeten, i syfte att öka Europas kapacitet för avancerad och nyskapande innovation. Speciellt ska vetenskapligt samarbete mellan olika forskningsdiscipliner främjas för att påskynda utvecklingen av framåtskridande forskning..
3. Mobilitetsprogrammet/Marie Curie ska ge högkvalitativ och innovativ forskarutbildning samt karriär- och kunskapsutbyten genom både gräns- och sektors överskridande rörlighet för forskare, genom att förbereda dem för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.
4. Ökad satsning på forskningsinfrastrukturer (inklusive e-infrastruktur) ska ge en förbättrad europeisk forskningsinfrastruktur för 2020-talet och framåt. Både innovationspotential och humankapital ska utvecklas och utnyttjas för en bättre forskningsinfrastruktur.

Industrial leadership
Detta fokusområde ska göra Europa mer attraktivt för investeringar inom forskning och innovation och främja tillväxt, samt ge större stöd till små och medelstora företag (SMF) och därmed leda till mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation.
1. Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriell teknik-delen av Industrial leadership ska ge särskilt stöd till forskning, utveckling och demonstration och i vissa fall, för standardisering och certifiering, av informations-och kommunikationsteknik (ICT), nanoteknik, bioteknik, processering och rymden etc. Tonvikten kommer att läggas på interaktion och konvergens mellan olika tekniker och deras relationer till samhällsutmaningar. Användarnas behov ska beaktas i alla dessa områden.
2. Tillgång till riskfinansiering-delen syftar till att övervinna brister i tillgången på lån och eget kapital för FoU-och innovationsdrivna företag samt projekt i alla stadier av utveckling. Tillsammans med satsningar inom Programmet för små och medelstora företag 2014-2020 (COSME) kommer denna del att stödja riskkapitalsutvecklingen på EU-nivån.
3. Innovation i SMF-delen kommer att ge små och medelstora företag anpassat stöd för att stimulera alla former av innovation, med särskilt fokus på dem som har potential att växa inom EU:s inre marknad och internationellt.

Societal Challenges
Här ligger fokus på forskningoch innovation riktad mot de aktuella samhällsutmaningar som Europa och övriga världen står inför, t.ex. hälsa, klimat och energi. Tillsammans med SMF får samhälleliga utmaningar störst utrymme inom Horisont 2020 programmet. Inom Societal Challenges satsar man på tillvägagångssätt som kommer att samla resurser och kunskaper inom olika områden, teknologier och discipliner, inbegripet samhällsvetenskap och humaniora. Detta kommer att omfatta flera olika verksamheter, allt från forskning till marknad med speciellt fokus på innovationsrelaterade verksamheter. Societal Challenges kommer att omfatta upprättande av kopplingar till verksamheten i europeiska innovationspartnerskapet (EIP).

De samhälleliga utmaningarna har indelats i sju huvudområden:
1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
2. Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning
3. Säker, ren och effektiv energi
4. Smarta, gröna och integrerade transporter
5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror
6. Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
7. Trygga samhällen - säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare, som exempel kan nämnas hälsa, energi och ett inkluderande och säkert samhälle.

NorthSweden och Horisont 2020
Alla områden inom Horisont 2020 har stor relevans för Norra Sverige. Utlysningarna inom Horisont 2020 riktar sig till forskare, företag och samhällsaktörer inom allt från hälsa till rymden. Speciellt inom de samhälleliga utmaningarna ställs ökade krav på partnerskap med t.ex. kommuner och landsting inom utlysningarna. Det behövs även nya initiativ för att stärka deltagandet från SMF, ofta innovativa mikroföretag, belägna i Norra Sverige samt ett större behov av nätverksbyggande och samverkan inom Europa och internationellt.

North Sweden arbetar med att synliggöra Norrbotten och Västerbottens styrkor och behov inom många olika områden på EU arenan. Inom Horisont 2020 arbetar North Sweden i första hand med fokus på Societal Challenges och Industrial leadership. Exempel på strategiska Horisont 2020 initiativ som North Sweden initierat och medverkat i är de positioner som antagits av Europaforum Norra Sverige om Horisont 2020 samt Barentsamverkan inom ramen för Horisont 2020.

North Sweden erbjuder också information, exempelvis korta informationsmöten och workshops kring Horisont 2020, inom ramen för våra ägares partnerskap samt kontakter med Horisont 2020 aktörer i Bryssel.

Mer Horisont 2020 information

Länkar till mer information om Horisont 2020
EU kommissionens hemsida för H2020 

VINNOVAs hemsida

VINNOVA kommer arrangera informationsdagar om Horisont 2020 

För mer information om
Excellent Science 

Industrial leadership 

Societal Challenges

Europaforum Norra Sveriges Horisont 2020 positioner 

Barentsamverkan inom ramen för Horisont 2020

För mer information kontakta i första hand Lars Wikman, Senior Adviser in European Affairs

/Lars Wikman, Jennie Larsson

18 Dec 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information