Horisont 2020

Innan det irländska ordförandeskapet avslutades, nådde de en överenskommelse med Europaparlamentet och kommissionen att avsätta 70.2 miljarder euro till forskning- och innovationsprogrammet, Horisont 2020, för nästa programperiod 2014-2020.

Efter nio trepartsmöten mellan de tre EU-organen som har pågått under hela våren, säkrades summan till forskningsprogrammet Horisont 2020. Budgeten fördelas i programmets tre huvudpelare:

- Vetenskaplig spetskompetens får 37 procent, som inkluderar Europeiska forskningscentret, infrastruktur etc.
- Den andra pelaren industriellt ledarskap som består bland annat av stöd för små och medelstora företag (SME:s), erhåller 22,5 procent.
- Samhällsutmaningar får den största delen, 38 procent av totalbudgeten. Den tredje pelaren är utformad för att forska i områden som berör befolkningen, exempelvis inom hälsa, klimat, energi och säkerhet.

För större åtkomst använder sig programmet av en förenklad finansieringsmodell, vilket kommer förhoppningsvis att leda till att fler organisationer och aktörer kommer att kunna ta del av Horisont 2020. Europaparlamentet fick igenom sitt förslag om att inkludera ett separat styrmedel i Horisont 2020, som kommer att arbeta för att 20 procent av programmet kommer att gå till SME:s.

- Denna process har varit en utmaning, dock indikerar den hur samrådsbeslut fungerar, med tre institutioner som gör sitt bästa för det europeiska folket, säger Irlands forskningsminister Seán Shelock.

Läs mer på irländska ordförandeskapets hemsida

Läs mer om Horisont 2020

/Josephine Ylipää

10 Jul 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information