KICar Uppdatering

Onsdagen den 29 maj arrangerade Europaparlamentarikerna Kent Johansson och Marita Ulvskog ett seminarium om de framtida kunskaps- och innovationsgrupperna (KIC). Svenska aktörer fick en uppdatering om förhandlingarna mellan rådet och parlamentet och möjlighet att diskutera frågan om den föreslagna europeiska forsknings och innovationssatsningen så kallade KICar under nästa programperiod (2014-2020). Med på mötet fanns representanter från Europaparlamentet och EU-kommissonen så väl som svenska regeringens förhandlare och Vinnova.

EU-kommissionen presenterade i november 2011 en lansering av nya KICar. Enligt förslaget ska det ske två nya utlysningsomgångar, tre under 2014 och tre under 2018. Förslaget innebär att de tre existerande och de sex föreslagna KIC:arna skulle få en samlad budget på 3,2 miljarder euro under de kommande sju åren. Den första utlysningen ska enligt förslaget gälla tre breda partnerskap med inriktning på hälsa, livsmedel respektive råmaterial. Andra omgången föreslås fokusera på teman om rörlighet i städer, tillverkning och säkra samhällen. Förhandlingarna är komplexa och är nära knutna till förhandlingar om EU:s program för forsknings- och innovationsfinansiering, Horisont 2020 och EU:s budget för 2014-2020.

- Det är systemet och sättet att jobba som är spännande, då finansieringen från EU är ganska liten, säger Kent Johansson. EU ska kunna täcka 25 procent av gruppernas finansiering.  I kommissionens förslag på flerårig bugetram tilldelades KICarna 3,2 miljarder Euro medan det ser ut att ske en minskning med en miljard innan budgeten är klubbad, fortsätter Kent Johansson.

Diskussionerna i förhandlingarna om framtidens KICar

I förhandlingarna diskuteras hur den förväntade minskningen av budgeten 2014-2020 kommer att påverka genomförandet av KIC:arna. Det kan komma att bli en lansering i olika omgångar vilket kommer att kräva en prioritering av vilka KICar som ska starta först eller om någon av dem ska dras tillbaka om inte medlen som tilldelas i budgeten räcker för att finansiera alla. Det framkom också att i Europaparlamentet finns en skepsis mot hur urvalet av tematiska områden gjorts i kommissionens förslag. Europarlamentet menar att EU-kommissionen har gjort politisk värdering av de tematiska områden, vilket gett en annan prioriteringsordning än parlamentets.

I kommissionens förslag ska KICarna utlysas och inbjuda till en tävling mellan konsortier som konkurrerar om tilldelningen. Enligt Magnus Härviden som förhandlar ärendet för svenska regeringen finns det oenigheter om hur KICarna ska fördelas där mindre innovationsstarka länderna vill se en lösning där delar av insatserna reserveras för dem. Länderna med stark innovationskraft vill se Excellens, den mest framstående forskningen, som ett avgörande kriterium för tilldelningen. Härviden ger också en uppmaning till de deltagande intressenterna att ingå partnerskap med de innovationssvagare regionerna, då det kan komma att utgöra en fördel vid tilldelning av KIC:arna.

För North Swedens del är det arbetet från våra regionala aktörer för att förbereda sig för en ansökan i den KIC som kommer att handla om råvaror, som är mest aktuell att följa och flera representanter från aktörer i regioner och deras samarbetspartners fanns på plats.

Bakgrund 

Knowledge and Innovation Communities (KIC) är ett verktyg som ska förverkliga flaggskeppsinitiativet innovationsunionen och bidra till att uppfylla EU2020 strategin för tillväxt. KICarna är fristående sammarbete under European institute of Innovation and Technology (EIT) som tematiskt samlar aktörer från utbildning, forskning, näringsliv och entreprenörskap. De ska ta vara på entreprenörskap och skapa innovationer. Förhandlingarna i budgeten kommer att påverka möjligheten för de övriga KICarna. I EU-kommissionens förslag planeras ytterligare sex KIC:ar med titlarna Innovation for healthy living and active ageing, Food4Future, Raw materials, Urban Mobility, Added Value Manufacturing och Secure Societies. Se länk nedan till kommissionens förslag för KICarnas innehåll.

Läs mer om KICarna på kommissionens webbplats  

Läs kommissionens förslag på KICar 2014-2020

/ Niklas Johansson

11 Jun 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information