Kommissionen godkänner ändringar i det Finska statsstödet för renare fartyg.

EU-kommissionen godkänner ändringar i finskt statsstöd för investeringar i renare fartyg och finner att stödet är i linje med de regler som EU-kommissionen satt upp. Stödet ges som incitament till rederier för att uppmuntra till ökad användning av renare bränslen.

EU-kommissionär med ansvar för konkurrenspolitiken Joaquin Almunia förklarar att detta finska system visar hur de nuvarande reglerna om statligt stöd kan användas för att uppmuntra den maritima industrin att anpassa sig till strängare miljöregler före ikraftträdande av de nya regler som svaveldirektivet innebär.

De ändringar som anmälts av Finland syftar till att underlätta industrins anpassning till de strängare regler om gränsvärdena för svavel i marint bränsle som kommer att gälla från den 1 januari 2015 i SECA-området som omfattar Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön.

Ändringarna möjliggör finansiering av förvärv av nya fartyg och anpassning av befintlig flotta, förutsatt att dessa är verksamma under strängare miljökrav än vad som gäller i övrigt inom EU. Statsstödet ses som en nödvändighet för att uppnå de uppsatta målen i svaveldirektivet och kommer medföra att användning av mindre förorenat fartygsbränsle införs upp till 2 år innan ikraftträdande av de nya reglerna.

För mer information kontakta Mona Mansour

/Mona Mansour

07 Feb 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information