Kommissionens meddelande om Blue Belt

Den 8 juli presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande om Blue Belt. Förslaget omfattar en rad åtgärder för att minska onödiga administrativa bördor för sjöfarten samt för att ytterligare bredda den inre marknadens fördelar till att omfatta sjötransporter.

Blue Belt-paketet föreslår satsningar för att åstadkomma en ytterligare förenkling av ansökningsprocessen för reguljära fartygslinjer, samt ett förenklat tullsystem för fartyg som huvudsakligen transporterar EU-varor och som regelbundet färdas till samma europeiska hamnar.

Enligt meddelandet transporterar en stor majoritet av all containerbaserad sjöfart blandad last, d.v.s. både unionsvaror och icke-unionsvaror som regelbundet går via hamnar utanför EU (t.ex. i Östersjön, Medelhavet eller Svarta havet), och till vilka begreppet "reguljär fartygslinje" inte kan tillämpas. Därför föreslås ett nytt verktyg det s.k. eManifestet, en harmoniserad, elektronisk lastspecifikation. eManifestet kommer enligt förslaget göra det möjligt att visa vilka varor som är EU-varor, även om de har lämnat unionens tullområde. Syftet med förenklingen är att införa en EU-harmoniserad godsspecifikation som gör det möjligt dels att uppfylla kraven dels att underlätta och påskynda tullförfarandena för EU-last.

Enligt Europeiska kommissionen medför Blue Belt-paketet ett flertal fördelar bl a minskad miljöpåverkan då fler transporter kan göras med containerfartyg, stimulerad sysselsättning samt lägre priser för konsumenter då industrins transporter förväntas bli billigare. 

Läs mer om Blue Belt på Europeiska kommissionens hemsida

Mona Mansour

06 Sep 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information